Terms & Conditions - Homelike

Alle accommodatie boekingen of het maken van accommodatie profielen die niet in Frankrijk worden uitgevoerd, zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van Homelike.

Accomodatie boekingen of het maken van accommodatie profielen die in Frankrijk worden uitgevoerd, zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van Homelike voor Franse gebruikers.Algemene voorwaarden voor het gebruik van het onlineplatform Homelike

 

Belangrijke termen:


Aanbieder


Persoon of onderneming die objecten (bijv. woningen/accommodatie) aanbiedt via Homelike


Klant


Persoon of onderneming die objecten (bijv. woningen/accommodatie) boekt via Homelike


Gebruiker


Overkoepelende term voor aanbieders en klanten


Boeking


Afsluiten van een overeenkomst voor het gebruik van een object voor bepaalde of onbepaalde tijd


Accommodatieprofiel


Weergave van een object bij Homelike


Platform


Het portaal van Homelike


Gebruikskosten


De vergoeding voor Homelike van de zijde van de aanbieder


Servicekosten


De vergoeding voor Homelike van de zijde van de klant


Accommodatie


Object dat aangeboden wordt via Homelike


Annulering


Beëindiging of opzegging van een overeenkomst voordat de klant de accommodatie betrekt1. Reikwijdte en beschrijving van het platform “Homelike”


1.1 Reikwijdte


Deze algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op het gebruik van het onlineplatform www.thehomelike.com incl. mobiele toepassingen (bijv. apps) (ook te noemen “platform”) van Homelike Internet GmbH, Hansaring 97, 50670 Keulen, Duitsland (“Homelike”).1.2 Toepassingsmogelijkheden


Gebruikers kunnen via het platform overeenkomsten met elkaar sluiten voor het ter beschikking stellen van accommodatie. Homelike is hierbij – tenzij anders vermeld – zelf geen aanbieder, maar verleent via het platform uitsluitend een technische dienst die het sluiten van overeenkomsten tussen twee gebruikers faciliteert.


1.3 Wijzigingen van deze AV


Homelike behoudt zich het recht voor de AV voor de toekomst te actualiseren en te integreren in de overeenkomst met de gebruiker indien wijzigingen in de rechtspositie of in jurisprudentie van de hoogste rechterlijke instantie, veranderingen in de marktsituatie of verandering van valuta nopen tot aanpassingen en wel al naargelang de onderdelen waarop deze veranderingen of wijzigingen betrekking hebben. Deze wijzigingen worden uitsluitend onderdeel van de overeenkomst zodra de gebruiker ermee instemt of deze er binnen een termijn van zes weken na aankondiging van de wijzingen geen bezwaar tegen maakt. Als mededeling volstaat dat Homelike de nieuwe versie van de AV verzendt naar het door de gebruiker voor mededelingen opgegeven e-mailadres onder vermelding van de consequenties/betekenis van het handelen van de gebruiker. Indien de gebruiker binnen een termijn van zes weken geen bezwaar maakt tegen de hierboven beschreven wijzigingen van de AV voor de overeenkomst, wordt hij geacht ermee akkoord te gaan. Tegen wijzigingen die gunstig zijn of geen consequenties hebben voor de gebruiker kan geen bezwaar worden gemaakt. In alle overige gevallen kunnen de gewijzigde AV uitsluitend na toestemming van de gebruiker geïntegreerd worden in de overeenkomst met de gebruiker.


2. Diensten van Homelike / Registratiefuncties van het platform


2.1 Registratie


Registratie is noodzakelijk om actief gebruik te kunnen maken van het platform. Accounts worden geactiveerd na bevestiging door Homelike. De gebruikers zijn verplicht bij de registratie waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie te verstrekken via het registratieformulier en hun gegevens op het platform voortdurend actueel te houden. Homelike behoudt zich het recht voor de gegevens in de gebruikersprofielen te controleren, maar doet dit niet proactief. Accounts zijn niet overdraagbaar. Gebruikers kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Met name ondernemingen kunnen ten behoeve van derden/medewerkers gebruikmaken van het platform. Gebruikers dienen bij de registratie met name naar waarheid te vermelden of zij consument of ondernemer zijn en de desbetreffende verplichte informatie te verstrekken (met name een fiscaal nummer/btw-nummer voor ondernemers).


2.2 Overzicht van diensten


Na aanmelding biedt Homelike de gebruikers technische diensten van een onlineplatform waarmee aanbieders (“aanbieders”) voor gemeubileerde woningen, appartementen of overige accommodaties (alle aangeduid als “accommodatie” of “accommodaties”) kunnen adverteren. De gebruikers aan de andere zijde kunnen als klant (“klant”) op dit onlineplatform naar geschikte accommodatie zoeken en na registratie bij het platform een of meer aanvragen indienen bij aanbieders (“boekingsaanvraag”). De overeenkomst voor het gebruik/de verhuur van de accommodatie komt gewoonlijk direct via het platform tot stand en hier wordt ook een betaling afgewikkeld (“sluiten van overeenkomst”, het volledige proces dat leidt tot het sluiten van de overeenkomst wordt samenvattend “boeking” genoemd). Totstandkoming van een overeenkomst buiten het platform om is uitsluitend mogelijk in bijzondere gevallen en na aparte afspraken met Homelike. Ook ontvangt Homelike een vergoeding voor het sluiten van een overeenkomst. Homelike biedt normaliter geen eigen accommodatie aan maar faciliteert als dienstverlener alleen de totstandkoming van overeenkomsten. Indien Homelike in bijzondere omstandigheden zelf als aanbieder optreedt, is zij “aanbieder” in de zin van deze AV.


2.3 Voorbehoud van beschikbaarheid en verdere ontwikkeling


Alle diensten van Homelike worden de gebruikers aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Homelike spant zich in om de diensten voortdurend beschikbaar te houden. Het gebruik kan beperkt of tijdelijk onderbroken worden door onderhoudswerkzaamheden, verdere ontwikkeling of storingen. Homelike houdt rekening met de gerechtvaardigde belangen van gebruikers door hierover waar mogelijk vooraf informatie te verstrekken.


2.4 Servicekosten


Eventueel door klanten te betalen servicekosten worden de klanten getoond tijdens het boekingsproces. Bij de totstandkoming van een boeking (zoals beschreven in deze AV) zijn aan Homelike servicekosten verschuldigd voor de in het kader van de boeking verrichte diensten, indien en zover dit juridisch toelaatbaar is. De servicekosten zijn in veel gevallen inclusief een verzekering (afhankelijk van de situering van het object en aan de klant wordt de verzekeringsdekking getoond tijdens het boekingsproces). De servicekosten worden de klant getoond tijdens het boekingsproces. (zie onder 3.2 en 12.1). De hoogte hangt af van de termijn waarvoor de accommodatie daadwerkelijk geboekt wordt en bedraagt – tenzij anders overeengekomen – een percentage van de vergoeding / maandelijkse huurtermijn. Tijdens het boekingsproces worden de voor de gekozen termijn verschuldigde servicekosten getoond. Aangezien de termijn meestal niet vooraf concreet kan worden vastgesteld, hangt de werkelijke hoogte van de verschuldigde servicekosten af van de feitelijke looptijd van de overeenkomst. Homelike en de klant kunnen onderling een andere regeling treffen. Tenzij anders overeengekomen, wordt het te veel betaalde teruggestort. Tekorten dienen achteraf te worden voldaan. Indien de boeking voortijdig eindigt door omstandigheden die te wijten zijn aan de klant, bijv. wangedrag van de klant in de woning of diens gedrag in strijd met de overeenkomst, wordt het te veel betaalde niet teruggestort en komt dit te vervallen.


2.5 Gebruikskosten


Het adverteren voor accommodatie is gratis voor aanbieders (afgezien van te betalen diensten in dit verband, zoals het maken van foto's). Bij de totstandkoming van een boeking (zoals beschreven in deze AV) is de aanbieder Homelike servicekosten in de vorm van een gebruikstarief verschuldigd voor de in het kader van de boeking verrichte diensten (zie voor details onder 12). De servicekosten zijn in veel gevallen inclusief een verzekering (afhankelijk van de situering van het object - in alle hier vermelde landen). De servicekosten worden de aanbieder getoond op een geschikte plaats (varieert al naargelang het boekingsproces). (zie onder 3.2 en 12.1). De hoogte hangt af van de termijn waarvoor de accommodatie daadwerkelijk geboekt wordt en bedraagt een percentage van de hiervoor te betalen vergoeding / maandelijkse huurtermijn. Hiervoor zijn de servicekosten voor de in eerste instantie gekozen termijn verschuldigd. Aangezien de termijn meestal niet vooraf concreet kan worden vastgesteld, hangt de werkelijke hoogte van de verschuldigde servicekosten af van de feitelijke looptijd van de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen, wordt het te veel betaalde teruggestort. Tekorten dienen achteraf te worden voldaan. Indien de boeking voortijdig afloopt door omstandigheden die te wijten zijn aan de aanbieder, bijv. tekortkomingen van de woning, diens gedrag in strijd met de overeenkomst of wanneer de aanbieder instemt met voortijdige beëindiging van de overeenkomst, d.w.z. opzegging waartoe de klant niet gerechtigd was, wordt het te veel betaalde niet teruggestort.


2.6 optioneel servicepakket


Klanten aan wie geen servicekosten in rekening worden gebracht hebben voorts de mogelijkheid tegen betaling een servicepakket te boeken (“servicepakket”) met speciale diensten voor de klant plus verzekeringen. De beschikbare pakketten worden de klant getoond tijdens het boekingsproces en kunnen daar geselecteerd en aangeschaft worden. Neem voor nadere vragen over de pakketten contact op via support@thehomelike.com.


3. Diensten voor aanbieders / aansprakelijkheid van aanbieders


3.1 Publicatie van accommodatieprofielen


Homelike biedt aanbieders de mogelijkheid content/beschrijvingen te publiceren bij de accommodaties op het platform (bijv. foto's, huurvoorwaarden, kalender met data van beschikbaarheid, etc.). Dit is het accommodatieprofiel. De aanbieder is verplicht waarheidsgetrouwe informatie te publiceren, de wettelijke voorschriften na te leven en geen inbreuk te maken op de rechten van derden (auteursrechten in het bijzonder). Hij is bovendien verplicht de accommodatieprofielen regelmatig en telkens vóór het afsluiten van een overeenkomst te controleren op actualiteit en juistheid, aangezien deze integraal deel uitmaken van de boeking. Homelike is geenszins verplicht tot aanpassing van de accommodatieprofielen.


3.2 Minimumeisen voor accommodatieprofielen


De accommodatieprofielen dienen ten minste de als verplicht gemarkeerde velden en de totale maandelijkse huurtermijn te bevatten. De maandelijkse totaalprijs dient in elk geval de gebruikskosten voor elektriciteit, water, verwarming en andere nevenkosten alsmede de eventueel verschuldigde lokale en andere belastingen en heffingen plus omzetbelasting te omvatten. Deze dienen gespecificeerd te worden vermeld. Het profiel dient voorts overige kosten te vermelden, bijvoorbeeld schoonmaakkosten, kosten voor het gebruik van een wasmachine, parkeerplaats of overige diensten. Ook dient transparant te zijn welke extra kosten hiervoor verschuldigd zijn. Tevens dienen de juridisch verplichte gegevens volledig en correct te worden vermeld, zoals het energielabel. De aanbieder verplicht zich naast de in het accommodatieprofiel vermelde totaalprijs – met uitzondering van de bij het boekingsproces door het systeem op basis van de boekingstermijn vermelde servicekosten die Homelike ontvangt – geen verdere kosten, provisies of andere betalingen van de klant te verlangen. Hiervan uitgezonderd zijn de kosten voor extra diensten (bijv. hospitality services) buiten de boeking zelf of eventuele borgsommen die geen deel uitmaken van de vermelde totaalprijs. Voorts dienen alle contractuele documenten en voorwaarden voorafgaand aan en uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst volledig te kunnen worden ingezien. Aanbieders kunnen daartoe via het platform contractuele documenten voor het sluiten van de overeenkomst met de klant plaatsen. Zie onder 5 voor nadere informatie over het sluiten van overeenkomsten.


3.3 Beschikbaarheid


De aanbieder waarborgt dat de beschikbaarheid van de accommodatie te allen tijde correct en juist vermeld wordt. Hij werkt deze direct bij zodra er wijzigingen in optreden. Indien een boeking naar aanleiding van onjuiste informatie geannuleerd dient te worden of de accommodatie niet tijdig beschikbaar is, is de aanbieder aansprakelijk en dient hij Homelike en de klant schadevergoeding te betalen. Hij is in dat geval verplicht de klant vergelijkbare of betere accommodatie aan te bieden tegen dezelfde prijs. Het staat de klant vrij de vervangende accommodatie te accepteren of af te zien van de boeking. Homelike behoudt zich het recht voor de aanbieder in dergelijke gevallen de toegang te ontzeggen tot het platform.


3.4 Toestand van de accommodatie en volledigheid van de beschrijving.


De aanbieder verplicht zich de door hem aangeboden accommodatie correct en volledig te beschrijven en het accommodatieprofiel bij veranderingen te actualiseren. Foto's en overige informatie dienen te allen tijde de feitelijke toestand van de accommodatie weer te geven. Indien er sprake is van tekortkomingen of de klant gegronde tekortkomingen meldt, is de aanbieder verplicht deze te verhelpen of – na instemming van de klant – alternatieve accommodatie met de omschreven diensten aan te bieden. Dit laat wettelijke of contractuele vorderingen van de klant onverlet. Indien dit leidt tot verlaging van de totaalprijs, laat dit de door de aanbieder te betalen gebruikskosten onverlet. Deze blijven gebaseerd op de oorspronkelijke totaalprijs. Voorts heeft Homelike – uitzonderingen daargelaten – geen toegang tot de accommodatie en zal Homelike deze niet controleren, ook niet indien toegang in uitzonderijke gevallen mogelijk zou zijn. Homelike is niet verantwoordelijk voor de toestand van de accommodatie. Homelike kan evenmin de veiligheid van sloten waarborgen en is hier niet voor verantwoordelijk. Dit geldt in het bijzonder voor verdwijning van voorwerpen uit accommodaties.


3.5 Aanmaken van accommodatieprofielen door Homelike


Indien Homelike accommodatieprofielen aanmaakt voor de aanbieder, stelt Homelike alles in het werk voor een optimale en correcte presentatie. Homelike is daarvoor aangewezen op de informatie van de aanbieder en neemt de verstrekte foto's over zonder controle. Ook hier geldt de regeling van 3.4. Indien Homelike ook foto's van accommodaties maakt, worden deze via het accommodatieprofiel aan de aanbieder gepresenteerd. Indien de aanbieder er binnen 24 uur (schriftelijk of via e-mail) geen bezwaar tegen maakt, worden de foto's en eventueel door Homelike gegenereerde teksten en vermeldingen in het accommodatieprofiel geacht te zijn aanvaard en mag Homelike ervan uitgaan dat deze de accommodatie correct weergeven. In dat geval is Homelike niet meer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het accommodatieprofiel. Homelike biedt de aanbieder geen gebruiksrecht voor de gegenereerde content. Tenzij de partijen anders overeenkomen, is de aanbieder niet bevoegd de accommodatieprofielen en/of eventuele foto's buiten het platform te gebruiken.


3.6 Aantal accommodatieprofielen per woning


Per accommodatie (afzonderlijke woning) mag slechts één accommodatieprofiel aangemaakt worden op het platform. Meervoudige profielen kunnen verwijderd worden door Homelike.


3.7 Opdracht voor maken van foto's


De aanbieder kan Homelike of partners van Homelike opdracht geven voor het maken van professionele foto's voor het accommodatieprofiel (eventueel met de mogelijkheid deze ook te gebruiken voor eigen doeleinden). Hiervoor worden aparte afspraken gemaakt. Er kan echter geen aanspraak op worden gemaakt.


3.8 Juridische betekenis van het accommodatieprofiel


Het plaatsen van een accommodatieprofiel op zich vormt nog geen juridisch bindend aanbod van de aanbieder tot het aangaan van een overeenkomst. Het dient uitsluitend om klanten de mogelijkheid te bieden een boekingsaanvraag in te dienen. Het is echter niet mogelijk op een later tijdstip van de in het accommodatieprofiel door de aanbieder vermelde voorwaarden af te wijken wanneer dat ongunstig is voor de klant als deze een overeenkomst sluit. De stappen van het boekingsproces worden gedetailleerd beschreven onder 5.


3.9 Doorsturen van accommodatieprofielen


Homelike stuurt naar aanleiding van aanvragen van een of meer potentiële klanten tegelijkertijd passende accommodatieprofielen van aanbieders door via het platform.


3.10 Waarborgen van de aanbieder


De aanbieder garandeert dat hij bevoegd is tot het verhuren of aanbieden van de door hem via het platform aangeboden accommodaties en dat hij hiermee geen inbreuk maakt op juridische verplichtingen. Hij garandeert in het bijzonder


3.10.1 dat hij beschikt over de toestemming van de eventuele eigenaar/hoofdhuurder en voldoet aan alle publiekrechtelijke en fiscale voorschriften die gelden voor verhuur/terbeschikkingstelling (en zich in het bijzonder niet schuldig maakt aan oneigenlijk gebruik).


3.10.2 de wet- en regelgeving omtrent registratie en inschrijving na te leven.


3.10.3 correcte facturen op te stellen resp. Homelike daartoe de gelegenheid te bieden.


3.10.4 geen afspraken met derden te schenden die verhuur/terbeschikkingstelling in de weg staan.


3.10.5 geen overige rechten, bijv. auteursrechten, te schenden.


Homelike controleert niet op deze voorwaarden, maar kan bij twijfel bewijs opvragen en naar eigen goeddunken besluiten accommodatieprofielen te verwijderen.


3.11 Vrijwaring door de aanbieder


De aanbieder vrijwaart Homelike op haar eerste verzoek van alle vorderingen die voortvloeien uit ontbrekende en/of onvolledige informatie bedoeld onder 3.2 tot en met 3.4 en/of ontbreken van de onder 3.10 geregelde voorwaarden resp. inbreuk op de desbetreffende verplichtingen. Dit geldt ook voor beslag door autoriteiten (bij boetes in het bijzonder) met inbegrip van adequate kosten van verdediging in rechte.


3.12 Informatie bij vragen van autoriteiten naar aanleiding van oneigenlijk gebruik


De aanbieder neemt er kennis van dat Homelike conform de wettelijke regelingen inzake oneigenlijk gebruik van de woonruimte of overige overtredingen verplicht is informatie te verstrekken over de aanbieder. Het staat Homelike vrij deze vragen volledig en zonder ruggenspraak met de aanbieder te beantwoorden.


3.13 Aansprakelijkheid van de aanbieder


De aanbieder is jegens Homelike aansprakelijk voor alle schade die Homelike lijdt ten gevolge van schending van de regelingen onder 3.


4. Diensten voor klanten


4.1 Homelike platform voor klanten


Homelike stelt een platform in de vorm van een marktplaats beschikbaar voor het zoeken naar en aanvragen en boeken van accommodaties. Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid via het platform meerdere boekingsaanvragen tegelijk in te dienen en zoals geregeld in deze AV accommodatie te boeken. Homelike is bevoegd het aantal gelijktijdige aanvragen te beperken. Er zijn verschillende soorten gebruikersaccounts voor consumenten en ondernemers die kunnen verschillen qua functionaliteit.


4.2 Beoordelingsmogelijkheden


Klanten hebben tevens de mogelijkheid accommodatie te recenseren, mits ze er daadwerkelijk hebben gewoond. Zij zijn verplicht uitsluitend waarheidsgetrouwe informatie te vermelden. Homelike controleert de recensies niet, maar is te allen tijde bevoegd deze bij verdenking van onjuistheden zonder ruggenspraak met de klant te verwijderen.


5. Sluiten van overeenkomst / Strekking van de boekingen


5.1 Belangrijke stappen voor het sluiten van een overeenkomst


De belangrijkste stappen voor het sluiten van een overeenkomst worden getoond tijdens het boekingsproces. Er zijn verschillende boekingsprocessen. Deze worden de klant getoond bij de boeking. De aanbieder kan het proces selecteren. Een overeenkomst tussen de partijen komt afhankelijk van het boekingsproces als volgt tot stand:


5.1.1 Boekingsproces “standaard”


- Een klant stuurt via het platform een vrijblijvende aanvraag naar een accommodatieprofiel. Homelike stuurt deze door naar de aanbieder (“aanvraag”).


- De aanbieder kan deze aanvraag binnen een bepaalde – tijdens het boekingsproces getoonde – termijn accepteren. Als hij dat nalaat, wordt de aanvraag door het systeem en in sommige gevallen ook handmatig afgewezen. Hiermee doet hij de klant een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst dat wordt doorgestuurd naar de klant.


- De klant kan dit aanbod binnen een bepaalde termijn en aldaar zichtbare termijn aannemen. Met behulp van de knop “nu definitief boeken” komt een bindende overeenkomst tussen de aanbieder en klant tot stand onder de door de aanbieder op het platform vermelde voorwaarden en daarmee ook met Homelike. Daarmee hebben de boeking en totstandkoming van de overeenkomst in de zin van deze AV plaatsgevonden. Dit kan vervolgens worden afgerond met een virtuele ondertekening of een “contractueel document” zoals beschreven onder 3.2 of op een andere manier worden aangevuld tussen aanbieder en klant. Doorslaggevend voor de totstandkoming van de overeenkomst blijft echter het gebruik van de knop “nu definitief boeken”.


5.1.2 Boekingsproces “soft booking”


- Een klant stuurt via het platform een bindende aanvraag naar een accommodatieprofiel. Hij voert daarbij alvast diverse betaalgegevens in en zet eventueel ook alvast een virtuele handtekening onder een contractueel document. Vervolgens drukt hij op “nu definitief boeken”. Hierdoor doet hij een bindend aanbod aan de aanbieder dat via Homelike wordt doorgestuurd. Homelike stuurt het door naar de aanbieder.


- De aanbieder kan dit aanbod binnen een bepaalde – tijdens het boekingsproces getoonde – termijn accepteren. Daarmee komen een overeenkomst en boeking tot stand. Als hij dat nalaat, wordt de aanvraag door het systeem afgewezen.


5.1.3 Boekingsproces “instant booking”


- Het proces komt overeen met 5.1.2– eerste liggende streepje - met dien verstande dat door het gebruik van de knop “nu definitief boeken” al een aanbod van de klant tot het sluiten van een overeenkomst gedaan wordt dat vervolgens alleen nog automatisch aangenomen –. De aanbieder kan het aanbod zelf niet meer afwijzen. Als de aanbieder voor zijn accommodatie kiest voor het boekingsproces “instant booking”, gaat Homelike er altijd van uit dat de beschikbaarheidsdata van de aanbieder in het inlogdeel of de kalender kloppen. Dit betekent dat boekingen achteraf niet afgewezen kunnen worden, mocht de accommodatie op het moment van de boeking toch niet beschikbaar zijn. Voor het overige geldt 3.3.


5.2 Uitsluiting van aanbieders en klanten


Homelike behoudt zich het recht voor aanbieders en klanten tijdelijk of blijvend te blokkeren als ze herhaaldelijk verzuimen te reageren binnen de termijnen voorzien in het boekingsproces.


5.3 Onbeperkte contractuele relatie / §550 Duitse Civiele Code (Burgerlijk Wetboek ''BGB'')


Aanbieders worden erop gewezen dat indien § 550 van het BGB [Bürgerliches Gesetzbuch] van toepassing is overeenkomsten met een looptijd langer dan een jaar kunnen overgaan in een overeenkomst voor onbepaalde tijd wanneer ze niet schriftelijk zijn gesloten.


5.4 Juridische aard van de overeenkomst


De juridische aard van de overeenkomst gesloten tussen klant en aanbieder wordt bepaald door de strekking. Het hoeft hier niet te gaan om een “Mietvertrag” [huurovereenkomst] in de zin van het BGB, maar kan ook een huisvestingsovereenkomst of een andere overeenkomst betreffen. Homelike wordt – tenzij Homelike zelf als aanbieder optreedt – geen partij bij de overeenkomst voor de boeking van accommodatie op het platform, maar is uitsluitend dienstverlener die het sluiten van overeenkomsten via het platform faciliteert. Met Homelike komt daarbij alleen een overeenkomst voor de diensten van het – indien van toepassing – te betalen gebruik van het platform voor de uitvoering van de boeking tot stand.


5.5 Voorwaarden van de overeenkomsten en modelcontracten / Aansprakelijkheid voor modelcontracten


De voorwaarden voor de boekingen worden uitsluitend tussen aanbieder en klant vastgesteld en de partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de afwikkeling van alle formaliteiten die verband houden met de totstandkoming van de overeenkomst (vorm, tekst van de overeenkomst en eventuele landspecifieke voorschriften). Homelike stelt via het platform online mogelijkheden voor het sluiten van overeenkomsten en eventueel modelcontracten beschikbaar die klanten en aanbieders kunnen gebruiken voor het sluiten van overeenkomsten. Deze modelcontracten zijn hulpmiddelen voor de partijen en garanderen geen volledigheid. Homelike verleent hiermee geen juridisch advies. Er wordt bovendien geen rekening in gehouden met alle landspecifieke of regionale bijzonderheden. Homelike biedt voorts de mogelijkheid afspraken te maken over de overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt van modelcontracten in de vorm van contractuele inhoud of algemene voorwaarden voor accommodaties online als onderdeel van het boekingsproces. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de aanbieder en de klant te controleren of deze procedure voldoet aan de wettelijke voorschriften voor het sluiten van huurovereenkomsten/boekingen in de zin van deze AV conform het desbetreffende rechtsstelsel. Aanbieders kunnen voor de door hen aangeboden accommodatie eigen op het object toegespitste algemene voorwaarden of overeenkomsten hanteren. Deze kunnen afwijken van de regelingen in deze AV, maar mogen er niet mee in strijd zijn op wezenlijke onderdelen. De regelingen voor annulering (onder 7) en vergoeding voor Homelike (onder 12) blijven in alle gevallen onverlet.


5.6 Betekenis van de inhoud van de accommodatieprofielen


De inhoud van de accommodatieprofielen is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst die gesloten wordt tussen klant en aanbieder. De aanbieder is verplicht vóór het sluiten van een overeenkomst en te allen tijde daarna te controleren of de inhoud van zijn accommodatieprofiel correct en actueel is en deze zo nodig te actualiseren. Ook foutieve inhoud kan voorwerp worden van een overeenkomst die de aanbieder vervolgens verschuldigd is.


5.7 Fiscale verplichtingen


De aanbieder is verantwoordelijk voor de nakoming van alle fiscale (prestatie-)verplichtingen. Homelike verricht geen facturering voor de aanbieder. De aanbieder is verplicht de klant (en ondernemers in het bijzonder) facturen te verstrekken die voldoen aan de voorschriften van de voor de boeking verschuldigde vergoeding/prijs, onder vermelding van de eventueel verschuldigde omzetbelasting en het feit dat de inning/betaling via de systemen van Homelike wordt afgewikkeld.


6. Gebruikersgegevens


6.1 Reikwijdte gebruik


Gebruikers mogen adressen, contactgegevens en e-mailadressen die zij via het platform hebben ontvangen uitsluitend gebruiken voor de communicatie omtrent de overeenkomst. Het is strikt verboden deze gegevens door te geven aan derden of te gebruiken voor het verzenden van reclame. Gebruikers gaan uitdrukkelijk akkoord met het bekendmaken van de gegevens uit hun gebruikersprofielen aan de desbetreffende (potentiële) contractuele partner, d.w.z. de klant of aanbieder. Gebruikers garanderen dat alle voorschriften op het gebied van gegevensbescherming (en de AVG in het bijzonder) worden nageleefd. Voor het overige is de privacyverklaring van Homelike van toepassing.


6.2 Verantwoording


Gebruikers zijn in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming zelf verantwoordelijk voor alle gegevens die zij via het platform ontvangen.


7. Richtlijnen voor annulering


7.1 Reguliere annuleringsmogelijkheden


Zowel klanten als aanbieders kunnen afgeronde boekingen onder bepaalde voorwaarden annuleren. De aanbieder vermeldt de gronden voor annulering tijdens het boekingsproces en in het accommodatieprofiel (samengevat als “annuleringsvoorwaarden”). De aanbieder kan tevens kiezen voor eigen overeen te komen annuleringsvoorwaarden, de standaardannuleringsvoorwaarden van Homelike of vooraf door de aanbieder zelf gekozen annuleringsvoorwaarden. Details vindt u hier. Daarnaast zijn de onder 7.2 tot en met 7.3 beschreven annuleringsvoorwaarden van toepassing.


7.2 Verdere annuleringsvoorwaarden vóór de datum van intrek voor aanbieders:


De aanbieder kan de boeking voordat de accommodatie betrokken wordt annuleren, indien de klant zijn verplichtingen (met name de betaling van de vergoeding en eventuele borg, maar ook bij een afwijkend aantal personen) vooraf of onmiddellijk voordat de accommodatie betrokken wordt niet nakomt of niet voldaan heeft aan andere onderdelen van de overeenkomst zoals beschreven in de bevestiging van de boeking. In dat geval blijft de klant – ongeacht de annulering – de vergoeding voor de eerste maand verschuldigd aan de aanbieder en kan Homelike dit bedrag, indien het reeds voldaan is, inhouden.


7.3 Bijzondere annuleringsvoorwaarden voordat de klant de accommodatie betrekt


De klant kan de boeking annuleren voordat hij de accommodatie betrekt indien de aanbieder niet voldoet aan de contractuele voorwaarden voor het tot stand komen van de overeenkomst, waardoor deze wordt ontbonden. In dat geval dient de aanbieder alle betalingen terug te storten en ook de servicekosten te betalen.


7.4 Wijze van annuleren


Zowel de klanten als de aanbieders moeten hun wens tot annulering schriftelijk of per e-mail kenbaar maken via Homelike. Hiertoe dienen ze contact op te nemen met de Homelike Customer Service, schriftelijk of per e-mail (serviceupport@thehomelike.com) via het bij Homelike geregistreerde e-mailadres, onder vermelding van de boekingscode. Homelike geeft de annulering vervolgens door aan de wederpartij. Annuleringen zijn pas geldig zodra zij per e-mail bevestigd zijn door Homelike.


7.5 Gevolgen van de annulering voor de gebruikskosten en servicekosten


Annulering laat de aan Homelike te betalen gebruikskosten en servicekosten onverlet en deze blijven verschuldigd ongeacht of de boekingen blijven voorbestaan. Homelike behoudt zich het recht voor deze onder afweging van de omstandigheden die geleid hebben tot de annulering te verlagen of er vanaf te zien.


7.6 Inhouding door Homelike


Indien een bedrag uit de overeenkomst tussen de klant en aanbieder gereserveerd is in de systemen van Homelike (of van de betalingsdienstverlener van Homelike), is Homelike bevoegd de haar toekomende gebruikskosten of servicekosten daar direct op in te houden.


7.7 Overige rechten


De annuleringsvoorwaarden laten de wettelijke herroepingsrechten onverlet.


8. Probleemgevallen/oncoöperatieve opstelling


8.1 Procedure bij klachten


Indien de klant direct na het betrekken van de geboekte accommodatie onvoorzienbare problemen of tekortkomingen constateert bij de woning of de aanbieder, kan hij binnen 24 uur na zijn intrek een klacht indienen. De klacht dient schriftelijk (e-mail volstaat) aan de aanbieder en Homelike te worden gericht met een concrete beschrijving van het probleem. Homelike zal in dat geval trachten een minnelijke oplossing te bewerkstelligen. Indien beide partijen in onderling overleg verklaren akkoord te gaan met de oplossing, wordt de klacht geacht te zijn verholpen. Homelike kan echter geen oplossing garanderen. Op de gebruikskosten zijn de annuleringsregels onder 7.5 dienovereenkomstig van toepassing.


8.2 Verplichting tot medewerking van de aanbieder


De aanbieder is verplicht Homelike bij een oncoöperatieve opstelling van de klant (in het bijzonder ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de klant) naar beste kunnen te ondersteunen, informatie te verstrekken en op overige manieren assistentie te verlenen. Homelike kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de klant schade veroorzaakt of niet betaalt.


8.3 Claims die voortvloeien uit contractuele relaties tussen leverancier en klant


Gebruikers onderkennen dat alle contractuele aanspraken ten aanzien van accommodatie uitsluitend bestaan tussen aanbieders en klanten en dat daar bijgevolg uitsluitend aanspraak op kan worden gemaakt binnen die contractuele relatie.


9. Exclusiviteit en omzeiling


9.1 Afwikkeling via het platform


De aanbieder en de klant zijn verplicht alle prestaties die voortvloeien uit de boeking uitsluitend via het platform af te wikkelen. Afspraken buiten het platform om worden aangemerkt als omzeiling.


9.2 Ontwijking van de boekings- en betaalprocedures.


Het is gebruikers met name verboden de onder 5 en 12 geregelde boekings- en betaalprocedures en die rond de gebruikskosten en/of servicekosten in het bijzonder te omzeilen. Indien gebruikers buiten het platform een overeenkomst voor het gebruik/de huur van op het platform gepresenteerde accommodatie sluiten (“omzeiling”), heeft Homelike desondanks aanspraak op betaling van de gebruikskosten/servicekosten. Zuivere betaling tussen klant en aanbieder buiten het platform geldt niet als omzeiling. Ook situaties waarin een klant en een aanbieder overeenstemming bereiken over de boeking van een ander object dan gepresenteerd op het platform worden aangemerkt als omzeiling, indien het contact via het platform tot stand is gekomen (en de partijen vervolgens voor een ander object kiezen). Deze vorm van omzeiling is niet verboden, maar doet desondanks aanspraak op betaling van gebruikskosten/servicekosten ontstaan naar rato van de termijn van de boeking waarbij deze wordt behandeld als zijnde tot stand gekomen via het platform. De aanbieder is in dat geval verplicht Homelike volledige openheid van zaken te geven omtrent deze boekingen, zodat Homelike de verschuldigde kosten kan berekenen. Indien de aanbieder dit nalaat, verzoekt Homelike de klant om deze informatie. Indien ook deze nalaat informatie te verstrekken, is Homelike bevoegd zelf een redelijke inschatting te maken van de verschuldigde gebruikskosten. Hetzelfde geldt voor klanten en de door hen verschuldigde servicekosten.


10. Behandeling van content / Gebruiksrechten


10.1 Verlening van gebruiksrechten


Met het uploaden van content stelt de aanbieder deze Homelike ter beschikking voor de presentatie op het platform alsmede voor gebruik voor reclamedoeleinden in verband met het platform (bijv. online, tv, newsletter, geprinte media, affiches, etc.) en verleent hij Homelike de desbetreffende gebruiksrechten. Dit omvat met name het recht de content (foto's in het bijzonder) ook onbeperkt te gebruiken voor advertenties op andere vastgoedportals.


10.2 Ontoelaatbare toegang


De via het platform aangeboden content valt onder auteursrechtelijke bescherming. Toegang tot en gebruik van het platform door natuurlijke personen (of een medewerker van een rechtspersoon) verlopen via een webbrowser. Het inzetten van technieken zoals spiders, webcrawlers en daarmee vergelijkbare programma's die niet specifiek gericht zijn op indexering van de content, maar op het massaal openen en opslaan van content van het platform, is verboden. Dit geldt met name voor technieken die via “screen scraping” aanbiedingen en diensten van derden mogelijk maken.


10.3 Recht op verwijdering bij beëindiging van de overeenkomst


Bij beëindiging van de gebruiksovereenkomst conform deze algemene voorwaarden ongeacht de grond, is Homelike bevoegd alle content van de gebruiker te verwijderen. Homelike is niet verplicht tot verzending/overhandiging, etc.


11. Maatregelen bij onrechtmatige gedragingen en/of handelingen van de gebruiker in strijd met de overeenkomst / Vrijwaring


11.1 Opzegging door Homelike op bijzondere gronden / Virtueel huisrecht


Indien de gebruiker handelt in strijd met deze AV, is Homelike bevoegd de gebruiksovereenkomst op staande voet te beëindigen op bijzondere gronden en/of gebruik te maken van haar virtuele huisrecht. Bijgevolg kan Homelike de desbetreffende gebruiker uitsluiten van het gebruik van de dienst, de door hem gebruikte content verwijderen of andere maatregelen treffen zoals bedoeld in 11.3. Homelike behoudt zich het recht voor gerechtelijke vorderingen in te stellen tot het staken van de desbetreffende handelingen en tot schadevergoeding.


11.2 Verwijderen en weigeren van plaatsen van content


Homelike controleert geen gepubliceerde content. Homelike is bevoegd content bij schending van het geldende recht en/of de bepalingen van deze AV te weigeren, onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te verwijderen of te blokkeren alsmede de pagina's en de verwijzingen ernaartoe te verwijderen.


11.3 Maatregelen door Homelike


Homelike behoudt zich het recht voor in gevallen waarin een gebruiker wettelijke voorschriften, rechten van derden of deze AV schendt of wanneer Homelike daar een ander gerechtvaardigd belang bij heeft, naast onmiddellijke opzegging de volgende maatregelen te treffen:


11.3.1 De gebruiker te waarschuwen;


11.3.2 Aanbod of andere content van de gebruiker te verwijderen;


11.3.3 Het gebruik van het platform voor de gebruiker te beperken;


11.3.4 De gebruiker tijdelijk of definitief uit te sluiten van het gebruik van het platform (blokkering);


11.3.5 Overige juridische stappen (bijv. aangifte) te nemen.


Bij de keuze van een maatregel houdt Homelike rekening met de gerechtvaardigde belangen van de desbetreffende gebruiker alsmede met alle omstandigheden van de schending en met name de mate van schuld.


11.4 Verbod op hernieuwde registratie na uitsluiting


Is een gebruiker eenmaal geblokkeerd door Homelike, dan mag hij zich niet aanmelden via een ander gebruikersaccount of via een ander gebruikersaccount gebruikmaken van de diensten of zich opnieuw registreren.


11.5 Gevolgen voor bestaande overeenkomsten


Reeds gesloten boekingen van de gebruiker met andere gebruikers blijven bestaan bij verwijdering van een aanbod. Hetzelfde geldt voor reeds verschuldigde betaling van de gebruikskosten en/of servicekosten. Indien een aanbod voor aanvaarding door een gebruiker van Homelike verwijderd wordt, komt er geen geldige boeking tot stand.


11.6 Vrijwaring van Homelike door gebruikers


Bij overtredingen vrijwaren gebruikers Homelike op haar eerste verzoek van alle vorderingen van andere klanten/aanbieders en/of derden in verband met deze overtredingen. Dit geldt met inbegrip van de kosten van de verdediging in rechte. Deze vrijwaring betreft naast algemene schendingen van rechten van derden in het bijzonder – maar niet uitsluitend – i. schendingen door gebruikers die via onjuiste profielinformatie geleid zijn, ii. schendingen door content van geüpload aanbod/beschrijvingen van accommodatie door de aanbieder en iii. schendingen op grond van beoordelingen door klanten alsmede iv. vorderingen ingesteld tegen Homelike wegens tekortkomingen van accommodatie en v. vorderingen ingesteld tegen Homelike wegens boekingen, bijv. op grond van uitblijvende betalingen, schendingen van de overeenkomst door de klant en schade ontstaan aan objecten of eigendommen van de klant, vi. schade aan accommodatie veroorzaakt door klanten of derden.


12. Afwikkeling diensten (afwikkeling betalingen, vergoedingen, facturering) / Vergoeding voor Homelike


12.1 Prijs en betaaltermijn


De tijdens het boekingsproces getoonde totaalprijs vloeit voort uit de tussen de aanbieder en klant overeengekomen vergoeding (incl. omzetbelasting en overige te berekenen lokale belastingen en heffingen) voor het ter beschikking stellen van de accommodatie (accommodatieprijs bij sluiten van de boeking), de eventueel verdere overeengekomen vergoedingen die zichtbaar zijn in het profiel, indien deze bij de totaalprijs zijn inbegrepen, alsmede de servicekosten, d.w.z. de vergoeding die de klant verschuldigd is aan Homelike. De totaalprijs wordt de klant tijdens het boekingsproces getoond vóór het sluiten van de boeking. Homelike bericht aanbieders en klanten na de boeking nogmaals over de totaalprijs alsmede alle onderdelen van de prijs en meldt de gebruikskosten separaat aan de aanbieder. De gebruikskosten (voor aanbieders) alsmede de servicekosten (voor klanten, indien van toepassing) zijn na het sluiten van de boeking direct verschuldigd aan Homelike. De verschuldigde servicekosten worden tijdens het boekingsproces getoond aan de klant en de gebruikskosten aan de aanbieder of zijn reeds vermeld in het accommodatieprofiel, en zowel de klant als de aanbieder gaat bij het sluiten van de boeking akkoord met betaling van de servicekosten resp. de gebruikskosten. Bij “instant-booking” is het vanwege het ingekorte boekingsproces niet mogelijk de concreet verschuldigde gebruikskosten voor de aanbieder te berekenen. De grondslagen voor de berekening worden de aanbieder getoond wanneer hij het accommodatieprofiel voor dit type boeking instelt.


12.2 Wijziging van de servicekosten/gebruikskosten


Homelike behoudt zich te allen tijde het recht voor de servicekosten en gebruikskosten te wijzigen voor de toekomst. Dit laat reeds gesloten overeenkomsten onverlet.


12.3 Betaalmethoden


De klant kan kiezen uit verschillende betaalmethoden voor het afronden van de boeking bij Homelike en het betalen van het getoonde verschuldigde bedrag aan de aanbieder en voor het voldoen van de servicekosten. Tenzij anders weergegeven tijdens het betaalproces, is bij het betrekken van de accommodatie direct het volledige maandbedrag van de vergoeding (bijv. de huur) verschuldigd. De overige maandelijkse betalingen betaalt de klant doorgaans buiten Homelike om direct aan de aanbieder. De klant kan conform 12.4 desgewenst kiezen voor volledige afwikkeling van alle verschuldigde betalingen via Homelike (resp. haar betalingsdienstverlener). Dit kan eveneens in het kader van een apart servicepakket worden overeengekomen. In dat geval ontvangt de aanbieder alle maandelijkse betalingen via de door Homelike ingeschakelde betalingsdienstverlener, mits de klant daadwerkelijk betaalt. Homelike staat niet garant voor de incasso, d.w.z. dat afwikkeling van de betaling via Homelike niet betekent dat de aanbieder kan vertrouwen op daadwerkelijke betaling door de klant. Homelike is bijgevolg niet verplicht tot schadevergoeding bij het uitblijven van betalingen.


12.4 Betalingsdienstverlener van Homelike


Voor onlinebetaalmethoden werkt Homelike samen met een onlinebetalingsdienstverlener. De betalingsdienstverlener incasseert de via Homelike verschuldigde prijs alsmede eventueel verschuldigde servicekosten namens de aanbieder van de rekening van de klant en stelt het bedrag via een renteloze derdenrekening ter beschikking aan de aanbieder. De aanbieder stelt daartoe een eigen derdenrekening in bij de betalingsdienstverlener. Indien de vordering niet geïnd kan worden, komen de daardoor ontstane meerkosten voor rekening van de klant. Dit geldt niet indien het mislukken van de incasso niet te wijten is aan de klant. Voor het overige zijn de AV/voorwaarden van de desbetreffende gekozen betalingsdienstverlener van toepassing (zie 15.9).


12.5. SEPA pre-notificatietermijnen


Eventuele SEPA pre-notificatietermijnen worden beperkt tot een termijn van een dag.


12.6. Gedeeltelijke vooruitbetaling


De klant gaat ermee akkoord dat de betalingsdienstverlener het getoonde, voor incasso verschuldigde bedrag (doorgaans de volledige maandtermijn/volledige maandvergoeding) bij aanvang van de boeking overmaakt naar de aanbieder en dit binnen een gepaste termijn vóór de incassodatum afschrijft van de bij de boeking vermelde rekening.


12.7. Terugstorting bij niet-verschijnen


Indien de klant ondanks de boeking niet verschijnt, controleert Homelike of de betaling eventueel teruggestort moet worden naar de klant. Hierbij gelden de tussen de klant en aanbieder overeengekomen of door Homelike voorgeschreven richtlijnen voor annulering en de annuleringsregelingen onder 7. Homelike spant zich naar vermogen in voor terugbetaling conform de afspraken.


12.8. Uitblijven van betalingen en aansprakelijkheid van Homelike


Indien betalingen uitblijven aan de zijde van de klant of de aanbieder weigert het geïnde bedrag terug te storten, is Homelike niet aansprakelijk. In dat geval is Homelike geen terugbetaling aan de klant of aanbieder verschuldigd. De gebruikers gaan tevens akkoord met betaling van de gebruikskosten en servicekosten aan Homelike en wel op dusdanige wijze dat de betalingsdienstverlener het desbetreffende bedrag (eventueel in meerdere termijnen) van een rekening van de gebruiker overmaakt naar de derdenrekening van de betalingsdienstverlener en vandaar naar een zakelijke rekening van Homelike. Dit geldt voor zowel de aanbieders als de klanten.


12.9. Verrekening jegens Homelike


Verrekening door gebruikers jegens Homelike is uitsluitend mogelijk bij vorderingen van de gebruiker indien deze op hetzelfde tijdstip verschuldigd zijn, rechtsgeldig zijn vastgesteld of niet betwist worden.


12.10. Facturering van de gebruikskosten


Op verzoek stelt Homelike voor de aanbieders een factuur op van de gebruikskosten en voor de klanten een factuur van de servicekosten.


12.11. Fiscale verplichtingen


Tenzij het tegendeel blijkt of Homelike anderszins wordt medegedeeld, wordt ervan uitgaan dat gebruikers zich bewust zijn van hun (omzet-)belastingplichten en daaraan voldoen. Homelike behoudt zich het recht voor bewijzen omtrent de zakelijke of particuliere hoedanigheid als gebruiker (aanbieder of klant) op te vragen, waarbij de gebruiker verplicht is zijn hoedanigheid als ondernemer aan te tonen met behulp van toereikende bewijsmiddelen, bijv. een btw-nummer.


12.12. Diensten buiten het dienstenaanbod van Homelike


De aanbieder kan buiten het platform vergoedingen verlangen voor aanvullende diensten die conform deze AV niet verplicht deel uitmaken van de maandelijkse vergoeding. Dit wordt niet aangemerkt als omzeiling. De aanbieder dient de informatie over dergelijke kosten vóór het sluiten van de overeenkomst (met name in het accommodatieprofiel of in de bepalingen van de overeenkomst) te vermelden. Dergelijke kosten worden niet verwerkt bij de berekening van de gebruikskosten en/of servicekosten.


12.13. Overzicht van ingeschakelde betalingsdienstverleners


De AV van de door Homelike ingeschakelde betalingsdienstverleners zijn aanvullend van toepassing op de betaalprocessen. Zij kunnen hier ingezien worden.


13. Herroepingsrechten jegens aanbieders


Bestaan van een herroepingsrecht


Particuliere klanten die overeenkomsten sluiten via het platform hebben recht van herroeping. Aanbieders zijn verplicht klanten te informeren over het bestaan van herroepingsrechten. Indien en voor zover het bij een via het platform gesloten overeenkomst tussen een klant en een aanbieder gaat om een huurovereenkomst voor woonruimte en niet om een huisvestings- of dienstenovereenkomst, er vooraf geen bezichtiging door de klant heeft plaatsgevonden en de aanbieder ondernemer is, bezitten particuliere klanten volgens het Duitse recht het recht van herroeping, mits voldaan wordt aan alle hierboven genoemde voorwaarden.


14. Herroepingsrechten jegens Homelike


14.1 Voorwaarden


Indien een gebruiker particulier is, heeft hij ook jegens Homelike een wettelijk recht van herroeping (informatie over herroeping zie link). De gebruiker sluit tijdens het boekingsproces en tegelijkertijd met de boeking een overeenkomst met Homelike voor de uitvoering van betaalde diensten in de zin van deze AV. Deze diensten worden door het sluiten van de overeenkomst tussen aanbieder en klant reeds op wens van de klant volledig verricht, d.w.z. dat de overeenkomst volledig uitgevoerd is, waarmee het recht van herroeping vervalt. Algemeen is jegens Homelike het recht van herroeping conform 14.2 van toepassing, met dien verstande dat het vervallen is. Dit geldt eveneens voor een door een particulier aangeschaft servicepakket, waarbij de overeenkomst doorgaans nog niet volledig is uitgevoerd.


14.2 Herroepingsrecht


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Homelike Internet GmbH , Hansaring 97, 50670 Köln, Tel.: +49 221 988 611 88, Email: support@thehomelike.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping


Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.


15. Borgsom


15.1. Toelichting borgsom


De aanbieder kan een borgsom verlangen bij de boeking van zijn accommodatie. In dat geval is de aanbieder zonder meer verplicht de informatie over de borgsom en met name de vastgestelde hoogte ervan vooraf te vermelden in het accommodatieprofiel.


15.2. 19.2. Afwikkeling van de borgsom


De borgsom wordt gewoonlijk en voor zover niets anders is overeengekomen buiten het platform om rechtstreeks tussen de klant en de aanbieder afgewikkeld. Homelike is bijgevolg niet verantwoordelijk voor het beheer van borgsommen of eventuele vorderingen daaromtrent. Dit wordt niet aangemerkt als omzeiling.


16. Looptijd, opzegging van de gebruiksovereenkomst conform deze AV


16.1 19.1 Looptijd van de gebruiksovereenkomst via het platform


De gebruiksovereenkomst wordt na registratie gesloten voor onbepaalde tijd.


16.2 Opzegging van de gebruiksovereenkomst via het platform door gebruikers


Gebruikers kunnen de gebruiksovereenkomst te allen tijde opzeggen zonder opzegtermijn. Voor opzegging volstaat een mededeling aan Homelike in tekstvorm (bijv. brief, fax, e-mail via support@thehomelike.com). Reeds gesloten boekingen van de gebruiker met andere gebruikers blijven voortbestaan bij opzegging van de gebruiksovereenkomst. Hetzelfde geldt voor de reeds verschuldigde betaling van de gebruikskosten en/of servicekosten.


16.3 Opzegging van de gebruiksovereenkomst via het platform door Homelike


Homelike kan de gebruiksovereenkomst te allen tijde regulier opzeggen met een opzegtermijn van twee weken.


16.4 Opzegging op bijzondere gronden en blokkering


Het recht tot blokkering en opzegging op bijzondere gronden blijft hierbij onverlet.


16.5 Overeenkomsten tussen gebruikers bij opzegging


Opzegging van de gebruiksovereenkomst laat eventuele overeenkomsten tussen aanbieders en klanten onverlet.


17. Aansprakelijkheid van Homelike


17.1. Controle van contractpartners


Iedere gebruiker dient de identiteit van zijn contractpartners zelf te controleren. Homelike aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de op het platform vermelde contactgegevens van de gebruiker noch van de overige gebruikersgegevens en content en controleert deze niet.


17.2. Aansprakelijkheid van Homelike / Beperking aansprakelijkheid


Homelike is conform de wettelijke voorschriften volledig aansprakelijk voor schade die opzettelijk of door nalatigheid wordt veroorzaakt door Homelike, haar medewerkers en personen die zij inschakelt voor de uitvoering, voor arglistig verzwijgen van tekortkomingen, voor uitdrukkelijk overgenomen garanties alsmede voor schade voortvloeiend uit overlijden, lichamelijk letsel en aantasting van de gezondheid.


17.3. Overige schade


Voor overige schade is Homelike uitsluitend aansprakelijk indien een plicht verzaakt wordt die onontbeerlijk is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst en waarvan de wederpartij erop mag vertrouwen dat deze nagekomen wordt (essentiële verplichting). De verplichting tot schadevergoeding is beperkt tot schade die aangemerkt kan worden als kenmerkend voor de overeenkomst en voorzienbaar. De eventuele aansprakelijkheid op grond van het Produkthaftungsgesetz [Duitse wet inzake productaansprakelijkheid] blijft onverlet.


17.4. Uitsluiting aansprakelijkheid in overige gevallen


In overige gevallen is aansprakelijkheid van Homelike uitgesloten.


17.5. Aansprakelijkheid/garantie van Homelike inzake overeenkomsten tussen klanten en aanbieders


Homelike staat niet garant en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor prestaties en rechtmatigheid voortvloeiend uit tussen klanten en aanbieders gesloten overeenkomsten inzake accommodatie, met name niet voor de kwaliteit van accommodatie, aangezien Homelike (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) geen partij is bij de boekingen en de aanbieder noch de klant door Homelike is ingeschakeld voor de uitvoering of nakoming.


17.6. Aansprakelijkheid van Homelike voor externe dienstverleners


Homelike is niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door externe dienstverleners tijdens de totstandkoming van de overeenkomst tussen de klant en de aanbieder, tenzij het een persoon betreft die rechtstreeks door Homelike is ingeschakeld voor de uitvoering of nakoming.


18. Advies


Homelike adviseert aanbieders hun accommodatieaanbod adequaat te verzekeren.


19. Slotbepalingen


19.1. Toepasselijk recht


Op de via het platform aangeboden diensten van Homelike is – voor zover juridisch toelaatbaar en er geen dwingend ander recht van toepassing is – het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen. Op boekingen is het in de relatie tussen klant en aanbieder overeengekomen of op grond van dwingende voorschriften toepasselijke recht van toepassing. Eventuele uitzonderingen zijn vermeld onder 23.


19.2. Overdracht aan derden


Homelike is bevoegd haar rechten en plichten uit deze contractuele relatie geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.


19.3. Bevoegde rechter


Indien de gebruiker ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, is uitsluitend de rechter van Keulen bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Hetzelfde geldt indien de gebruiker geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland of woonplaats heeft of wanneer de vaste verblijfplaats ten tijde van de instelling van vordering onbekend is. Op de tekst van alle bepalingen is het Duitse recht van toepassing en deze dient conform de Duitse rechtsopvatting te worden geïnterpreteerd.


19.4. Taalversies


Voor ondernemers geldt:


De in andere talen ter beschikking gestelde versies dienen uitsluitend ter informatie en maken geen deel uit van de rechtshandeling. Bij verschillen tussen de Duitse versie en de andere talen geldt uitsluitend de Duitse versie.


Keulen, 01.02.2019


Terms and Conditions for Use of the Homelike Online Platform

 

Date: 1st October 2019

 

The www.thehomelike.com platform is offered by Homelike Internet GmbH, a company incorporated under German law whose registered office is located at Hansaring 97, 50670 Cologne, Germany, with a capital of € 77,159, and registered with the Paris Register of Commerce and Companies under number 853 307056 (hereinafter “Homelike”).

 

 • Directors of the publication: Mr Dustin Lutz Figge and Mr Christoph Johannes Kasper

 

 • Intra-community VAT number: DE 298 593 148

 

 • Email: support@thehomelike.com

 

 • Telephone number: +49 221 988 611 88 

 

 • The website www.thehomelike.com is hosted by Amazon Web Services, Inc. P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, USA;; telephone number:+1 (206) 266-4064.

 

Important terms:

 

Provider: person or company that offers Accommodation via Homelike

 

Customer: person or company that books Accommodation via Homelike

 

Consumer: any Provider or Customer who is a natural person and who acts for purposes that do not fall within the scope of his or her commercial, industrial, trade, technical or agricultural activity or his or her professional activity

 

User: combined term for Providers and Customers

 

Booking: conclusion of a contract for the rental of Accommodation for a set or unlimited period of time

 

Services: intermediary service provided by Homelike as described in point 2.2 of this document

 

Accommodation Profile: the presentation and description of Accommodation on Homelike as made by the Provider and which must include photos, the rental conditions (including the price), and the availability calendar

 

Platform: the Homelike portal, which is available online at www.thehomelike.com, and its mobile versions (e.g. applications)

 

Professional: any Provider or Customer who acts for purposes within the scope of his or her commercial, industrial, trade, technical or agricultural activity or his or her professional activity

 

User Fee(s): the fee payable to Homelike by the Provider

 

Service Fee(s): the fee payable to Homelike by the Customer

 

Accommodation: property (apartment, furnished Accommodation or other type of Accommodation) offered for rent via Homelike

 

Cancellation: rescission or termination of a rental contract before the Customer arrives at the Accommodation

 

 1. Scope of application and description of the “Homelike” Platform

 

1.1 Scope of application

 

These general terms and conditions (hereinafter referred to as “T&C”) apply to the use of the online Platform www.thehomelike.com and its mobile versions (e.g. applications) (also referred to as the “Platform”) of Homelike Internet GmbH, Hansaring 97, 50670 Cologne, Germany (hereinafter: “Homelike”).

 

Certain provisions of these T&C are only applicable to Users who are considered Consumers, and other provisions to Users who are considered Professionals. These provisions are preceded by the words “for Consumers only” or “for Professionals only”.

 

1.2 Possible uses

 

Users can conclude a Booking between themselves using the Platform. In doing so, unless otherwise indicated, Homelike does not act as a Provider, but only provides a technical service that allows for the conclusion of a contract between the Users.

 

1.3 Changes to these T&C

 

Homelike reserves the right to update these T&C in the future and to include them in the contractual relationship with the User, if such adaptations prove necessary due to changes in the legislation/legal or statutory rulings, changes in the market conditions or to the currency conversion conditions, and only for those parts of these T&C that are affected by such changes or changes in circumstances. These changes will only become an integral part of the contract if the User agrees to them or does not object to them within six weeks of having been notified of these changes. For such notification, it is sufficient for Homelike to send the new version of the T&C to the User at the email address provided by the User for notification purposes. This email must contain a specific note detailing the consequences/importance of the User’s conduct. If the User does not object to the inclusion of the aforementioned changes to the T&C in the contractual relationship within six weeks, consent is considered to have been given. It is not possible to object to changes if such changes only benefit the User or if they are neutral.

 

In all other cases, the inclusion of changed T&C in the contractual relationship with the User is only possible with the User’s consent.

 

1.4 Functioning of the Platform

 

 • Conditions of listing:

For a Provider’s advertisement for Accommodation to be listed on the Platform, it is necessary for the following conditions to be fulfilled:

(i) The Provider must be registered on the Platform according to the conditions stated in point 2.1;

(ii) The Provider must provide an Accommodation Profile in accordance with these T&C;

(iii) The Provider must create an account with Homelike’s payment service provider (Stripe) via the Platform; and

(iv) The Provider must be legally entitled to let the Accommodation, which Homelike reserves the right to check at any time.

A Provider’s advertisement may be de-listed in the following cases:

[(i) The Provider is to be excluded from the Platform because it fails to fulfil its obligations under these T&C, for example, its obligation to truthfully state the availability of the Accommodation at all times in accordance with point 3.3 below.

(ii) It is established that the Provider is not legally entitled to rent the Accommodation on the Platform.

(iii) The Provider has repeatedly failed to comply with the obligation to respond to the Booking Requests of the Customer within the specified time limits.

(…) to be completed with any other obligations which breach would result in the Accommodation offers being de-listed]

Advertisements can be scheduled by both Providers who are Professionals (Professional Provider) and Providers who are Consumers (Consumer Provider). Posing as a Consumer Provider when the Provider is actually a Professional is punishable by an administrative fine of € 15,000.

 1. Classification:

Each offer for Accommodation is classified according to its location, surface area, availability at the chosen dates, furnishings, number of rooms, number of inhabitants and its price.

(c) Obligations of Consumer Providers

Homelike informs Consumer Providers who carry out transactions through Homelike, regardless of their place of residence or establishment, that they must declare all income gained from the use of the Platform to the territorially competent tax and social security authorities according to the formalities and deadlines specified by these authorities. Consumer Providers accept full responsibility for complying with all laws, regulations, rules or tax obligations applicable to any rental property advertised on this site.

In this respect, each year, Homelike sends Consumer Providers a document in electronic format summarising the gross amount of transactions received by these Providers during the previous year, of which Homelike is aware.

Homelike declines any responsibility with regard to the requirements to which the Providers are subject.

Homelike invites Consumer Providers residing for tax purposes in France to visit the following sites:

• https://www.impots.gouv.fr/portail/node/10841 (regarding tax obligations) and

• http://www.securite-sociale.fr/Vos-droits-et-demarches-dans-le-cadre-des-activites-economiques-entre-particuliers (regarding social security obligations)

in order to be informed of the information relating to (i) the French tax and social security regulations applicable to income from the rental of furnished Accommodation, (ii) the resulting reporting and payment obligations to the tax authorities and the authorities responsible for the collection of social security contributions, and (iii) the penalties incurred in the event of failure to comply with these obligations.

 

 1. Homelike Services/registration/functions of the Platform

 

2.1 Registration

 

Registration is required in order to actively use the Platform. Accounts are activated after they have been confirmed by Homelike. Users undertake to provide truthful, current and complete information when registering, in accordance with the instructions on the registration form, and to always keep their data on the Platform up to date. Homelike reserves the right to verify the Users’ profile information, but does not do so on a proactive basis. Accounts are non-transferable. Users can be legal entities or natural persons. In particular, companies may use the Services of the Platform on behalf of third parties/employees. When registering, Users must provide particularly truthful as to whether they are a Consumers or Professionals, and must provide the mandatory declarations in this regard (in particular, provision of a tax identification number/VAT number for Professionals).

 

2.2 Overview of Services (hereinafter referred to as “Services”)

 

After registration, Homelike offers Users the technical service of an online Platform on which Providers are able to present Accommodation. A User can also search for suitable Accommodation as a Customer and, after registering on the Platform, send one or more Booking Requests to Providers via the Platform (“Booking Request”). The contractual relationship relating to the use/rental of the Accommodation can be concluded directly on the Platform, and this is also where the payment is also made (“Conclusion of the Contract”, while the complete process leading to the Conclusion of the Contract is referred to as “the Booking”). Homelike also receives a fee for concluding the contract. The Platform provides you with sample contracts which you are free to use or not. The Provider and the User are free to conclude the type of rental contract of their choice between themselves subject to the relevant legal regulations. Homelike will not verify the type of contract entered into between Providers and Users and will not review any changes made to the standard contract. Homelike shall in no event be held liable for any failure by the Provider and/or the User to comply with such legal and regulatory obligations or for any changes that are made to the proposed contracts.

 

As a general rule, Homelike does not offer its own Accommodation and, as a service Provider, only offers Users the Services of an intermediary for the purposes of concluding a contract. If, in special cases, Homelike itself were to act as a Provider, Homelike would then be the “Provider” within the meaning of these T&C.

 

FOR PROFESSIONALS ONLY: Where the Provider or the Customer is a Professional, the Professional is responsible for the ensuring that the contracts that are concluded comply with the applicable law.

 

2.3 Reservation of availability and further development

 

Homelike endeavours to ensure that Services are always available. Maintenance work, further development or disruptions may limit or temporarily interrupt the possibilities of use, however. In these cases, Homelike takes into account the legitimate interests of Users regarding the availability by informing them in advance.

 

2.4 Service Fees

 

Any Service Fees that Customers are required to pay are shown to the Customer during the booking process. In the event of a Booking (as described in these T&C), the Customer is liable to pay Homelike a remuneration in the form of a Service Fee for the provision of Services in this context. In many cases, the Service Fee also includes insurance (the existence of insurance is shown to Customers during the Booking process, depending on the location of the Accommodation). The Service Fee is shown to Customers during the booking process (see points 3.2 and 12). The amount is calculated according to the period for which the Accommodation is actually booked and totals, unless otherwise agreed, to a percentage of the monthly amount to be paid/of the monthly rent. During the booking process, the Service Fee which is due is shown for the selected period and is due at the time of payment. As it is often the case that periods cannot be clearly determined in advance, the actual Service Fee to be paid is based on the closing effective duration of the contract. The Customer and Homelike may agree to different provisions. Overpayments will be refunded, unless otherwise agreed, and additional payments will be required in the event of underpayment. In the event that a booking period ends early due to circumstances for which the Customer is responsible, such as misconduct by the Customer in the Accommodation, or if the Customer’s behaviour infringes the terms of the contract, the overpayment will not be refunded and is lost.

 

2.5 User Fees

 

The publication of Accommodation offers is free of charge for Providers (subject to chargeable Services in this context, such as the creation of photos). In the event of a Booking (as described in these T&C), the Provider is liable to pay Homelike a remuneration in the form of a User Fee for the provision of Services in this context (for details see point 12). The User Fee also includes insurance. Providers are shown the User Fee in an appropriate place, and it corresponds to 14.4% of the total price of the Booking including all taxes (see points 3.2 and 12). The amount is calculated according to the period for which the Accommodation is actually booked and totals a percentage of the monthly amount to be paid/of the monthly rent. The User Fee is initially payable upon payment for the initially chosen period. As it is often the case that periods cannot be clearly determined in advance, the actual User Fee to be paid is based on the closing effective duration of the contract. Overpayments will be refunded, unless otherwise agreed, and additional payments will be required in the event of underpayment. If a booking period ends early due to circumstances for which the Provider is responsible, such as defects in the Accommodation, if the Provider’s conduct infringes the terms of the contract or the T&C, or if the Provider accepts an extraordinary and early termination of the contract to which the Customer was not entitled, the overpayment will not be refunded and is lost.

 

2.6 Optional Service Package

 

Customers who are not charged a Service Fee also have the option of paying for a Service Package, the terms of which are available at https://www.thehomelike.com/fr/business-2/packs-de-prestations/ (“Service Package”) and which, in addition to specific customers service, also includes insurance Services, the terms of which are available at https://www.thehomelike.com/fr/assurance/. The available packages are shown to Customers during the booking process and can be selected and purchased there. If you have any further questions about the Service Packages, please contact support@thehomelike.com.

 

 1. FOR PROVIDERS ONLY: Services for Providers/Provider liability

 

3.1 Publishing of Accommodation Profiles

 

The Homelike Platform allows Providers to publish the Accommodation Profile on the Platform (e.g. photos, rental conditions, availability calendar, etc.). The Provider is obliged to provide truthful information in Accommodation Profiles, to comply with all legal provisions, and to avoid breaching third-party rights (with particular reference to copyrights). The Provider is furthermore obliged to review the Accommodation Profile for the currency and content-related accuracy regularly and before the Conclusion of the Contract, as this becomes the legal content of the Booking. Homelike is under no obligation to change Accommodation Profiles.

 

3.2 Minimum Accommodation Profile requirements

 

The Accommodation Profiles must include, at the least, the mandatory fields indicated as such and the total monthly price. In all cases, the total monthly price must include and indicate separately the operating costs for electricity, water, heating and other related rental charges, as well as all taxes payable, such as value added tax and other local taxes and applicable charges. The profile must also include other price elements, such as cleaning fees, washing machine fees, parking fees or additional Services. The additional fees payable should be presented on a transparent basis in each case. In addition, legally required information, such as energy certificates and technical information, must be provided on a complete and correct basis. The furnishings included in the Accommodation must also be described and listed, as well as the possible requirement for a security deposit in accordance with the applicable law and the regulations. The Provider shall not charge any fees, commission or other payments to the Customer above the total price stated on the Accommodation Profile – with the exception of the Service Fee payable to Homelike as specified by the system in the booking process, depending on the duration of the Booking. This excludes costs of additional services (e.g. hospitality services) beyond the actual Booking, or possible deposit payments that are not an integral part of the overall price which is stated. It must also be possible to consult all the documents and conditions of the contract in their entirety before the Conclusion of the Contract, and at the latest at the time of the Conclusion of the Contract according to the conditions that are specified below in point 5. Using the Platform, Providers are able to upload contractual documents for the purpose of concluding contracts with Customers. The details regarding the Conclusion of the Contract are set out in point 5.

 

3.3 Availability

 

The Provider guarantees that he or she will indicate the availability of the Accommodation in a correct and truthful manner at all times. He or she will update the availability immediately in the case of any changes. If inaccurate availability details result in a Booking being cancelled, or if the Accommodation is not provided (on time), the Provider is liable for this and is obliged to pay Homelike and the Customer the appropriate compensation for damages. In such a case, the Provider shall endeavour to offer the Customer equal or better replacement Accommodation at the same price. However, it is at the Customer’s discretion as to whether such replacement Accommodation is accepted or whether the entire Booking is cancelled. In such cases, Homelike also reserves the right to remove the Provider from the Platform with future effect.

 

3.4 Condition of the Accommodation and completeness of the description.

 

The Provider shall ensure that the Accommodation he or she offers is described accurately and that the information is complete, and that he or she will update the Accommodation Profile without undue delay if there are any changes. Photos and other information must reflect the actual condition of the Accommodation at all times. In the event that there are defects and/or the Customer alleges legitimate defects, the Provider is obliged to rectify these and/or, with the agreement of the Customer, to propose alternative Accommodation including the Services offered. The Customer’s legal and/or contractual claims remain unaffected. If this results in a reduction in the total price, this shall in no way affect the amount of the User Fee to be paid by the Provider. This will continue to be calculated on the basis of the original total price. In addition to this, except in exceptional cases, Homelike does not have access to the Accommodation and will not and does not have any control over it, even if it is possible to access it on an exceptional basis. Homelike is not responsible for the condition of the Accommodation, except in the event that it is the Provider. Similarly, Homelike is not in a position to guarantee the security of the locks and does not assume any liability in this respect. The above clause applies in particular should items of property disappear from the Accommodation.

 

3.5 Creation of Accommodation Profiles through Homelike

 

If Homelike creates Accommodation Profiles on behalf of a Provider, Homelike will endeavour to provide the best and most accurate description possible. In doing so, as a technical service Provider, Homelike is dependent on the information provided by the Provider and will use the photos provided without verification. The obligations of the Provider, as provided for in point 3.4, as well as in the appendix hereto with regard to the legal and regulatory obligations relating to the rental of the Accommodation, also apply in this context. If Homelike also downloads photos of the Accommodation, they are made available to the Provider in the Accommodation Profile, who can view them there. If the Provider does not object to their use in writing or by email within 24 hours, the photos are considered to have been approved, as well as the texts generated by Homelike and the other information in the Accommodation Profile. Homelike therefore concludes that all this information accurately reflects the Accommodation. In this case, and in the event that the Provider is a Professional, Homelike is not liable for the contents of the Accommodation Profile, and is not liable for such contents. Homelike does not grant the Provider any right of use regarding the created content.

 

3.6 Number of Accommodation Profiles per home

 

Only one Accommodation Profile should be created on the Platform per Accommodation (individual home). Homelike reserves the right to delete multiple profiles.

 

3.7 Contracting to take photos

 

The Provider has the option to contract Homelike or the partners of Homelike to take professional photos for the Accommodation Profile (if applicable, also with the option of further use for own purposes). The precise terms of such an assignment are set out in agreements that are to be concluded separately. However, there is no entitlement to such services.

 

3.8 Legal meaning of the Accommodation Profile

 

The creation of an Accommodation Profile for Accommodation does not constitute a legally binding offer to conclude a contract at the initiative of the Provider. This profile only serves to provide Customers with the opportunity to send a Booking Request. That being said, deviations from the conditions indicated by the Provider in the Accommodation Profile that would be to the detriment of the Customer are no longer possible after the Conclusion of the Contract. The Booking steps are described in further detail in point 5.

 

3.9 Transmission of Accommodation Profiles

 

Provider Accommodation Profiles are transmitted at the same time to one or more potential Customers via the functionalities of the Platform in the case of corresponding requests and according to the search criteria chosen by the Customers.

 

3.10 Provider assurances

 

The Provider warrants that it is authorized to offer and rent the Accommodation it offers via the Platform in the form selected by it and that, in doing so, it is not in breach of any legal and/or regulatory obligation. In particular, the Provider assures:

 

 1. that s/he has the relevant authorisation from a potential owner/main tenant in this respect, and will comply with all the rules under public law applicable to the Accommodation before its publication on the Platform (tax declaration regime, registration, change of use, etc.) as well as the tax regulations relating to the rental/transfer (with particular reference to no unauthorised misuse), 
 2. that s/he complies with the occupation/use of the Accommodation in accordance with the condominium regulations of the building in which the Accommodation is located, 
 3. that s/he complies with the legal requirements for reporting the Accommodation of persons to the competent authorities, 
 4. that s/he will issue invoices correctly or allow Homelike to do so, 
 5. that s/he will not infringe agreements concluded with third parties opposing a rental/use, 
 6. that s/he will not infringe other rights, e.g. copyright, 
 7. that s/he has, if required by the municipality at the location of the Accommodation, declared the rental of the Accommodation to the responsible authorities for the purpose of obtaining the registration number of the said Accommodation, and has included the said registration number on the profile corresponding to the Accommodation, 
 8. that s/he honours to comply with the legal and regulatory obligations specified in articles L324-1-1 et seq. of the French Tourism Code, in particular regarding the declaration and affixing of the Accommodation registration number of the Accommodation on the Platform.

 

Homelike does not verify compliance with these prerequisites, but in cases of doubt, it will require the relevant supporting documents and may delete Accommodation Profiles on its own initiative in cases of persistent doubt.

 

3.11 Indemnification by the Provider

 

At first request, the Provider shall indemnify and hold Homelike harmless against any claims resulting from missing and/or incomplete information as described in points 3.2 to 3.4 and/or the infringement of the assurances referred to in point 3.10 or an infringement of the related commitments/obligations. In the event that the Provider is a Professional, this shall also apply in the event of an administrative claim (in particular concerning fines) and will include the reasonable costs incurred by a legal defence.

 

3.12 Information in event of official requests for misuse

 

The Provider acknowledges that, in accordance with legal regulations regarding the misuse of homes or other legal infringements, Homelike is obliged to provide information relating to the Provider in the event of official requests. To the extent permitted by law, Homelike may meet such requests in full and without consulting the Provider.

 

3.13 Provider liability

 

The Provider shall be liable to Homelike for all damages that Homelike may suffer in the event of an infringement of the provisions referred to in point 3.

 

 1. FOR CUSTOMERS ONLY: Services for Customers
  1. 4.1 Homelike provides a Platform in the form of a marketplace to search, request and book Accommodation. Registered Users also have the option of making several Booking Requests simultaneously via the Platform and making Bookings via the Platform as stipulated in these T&C. The number of simultaneous requests is limited by Homelike as indicated on the Platform. There are various types of User accounts for Consumers and Professionals that differ in functionality. https://www.thehomelike.com/fr/business-2/

 

  1. 4.2 Customers also have the option of reviewing Accommodation, but only if they have actually stayed there. They are obliged to provide truthful information. Homelike does not review these reviews but is entitled to delete them at any time without consulting the Customer if it suspects inaccuracies.
 1. Conclusion of the Contract between the Customer and the Provider/booking content

 

5.1 Key steps for concluding a contract

 

The key steps for concluding a contract are shown during the booking process. There are different booking processes. These are shown to the Customer during the booking process. The Provider can select the process. Depending on the booking process, a contract is concluded between the parties as follows:

 

(a) “Standard” booking process

 

– A Customer sends a non-binding request for an Accommodation Profile via the Platform. Homelike forwards this request to the Provider (“Request”).

 

– The Provider may accept this Request within a specified period of time, as indicated during the booking process. If the Provider does not do this, the Request is generally rejected by the system and, in some cases, manually. By accepting the Request, the Provider makes a binding offer to the Customer to conclude a contract, which is forwarded to the Customer.

 

– At this stage, the Customer may accept this offer within a set period of time which can be seen there. By clicking on the “book now with costs” button, a binding contract is concluded between the Provider and the Customer under the conditions determined by the Provider on the Platform, as well as with Homelike. This is how the Booking and conclusion of contract take place within the meaning of these T&C. These may subsequently be supplemented by a virtual “signature”, for example, another “contractual” document” to which the Provider and Customer agree as outlined in point 3.2, or in another way between the Provider and the Customer. However, the Conclusion of the Contract is always determined by clicking on the “book now with costs” button.

(b) “Soft booking” process

 

– A Customer sends a binding Request, subject to the approval of the Provider, for an Accommodation Profile via the Platform. At this stage, the Customer provides all of the payment details and may also “virtually” sign a contractual document made available by the Provider. S/he then clicks on the “book now with costs” button. This results in a binding offer being made to the Provider, which is forwarded via Homelike. This offer is forwarded to the Provider by Homelike.

 

– The Provider may accept this offer within a set period of time, as shown in the booking process. This results in the conclusion of a contract and a Booking. If the Provider does not accept it, the offer will be rejected by the system.

 

(c) “Instant booking” process

 

– According to this process, the Accommodation Profile published by the Provider constitutes a binding offer for a Booking which may be accepted or rejected by the Customer. If the Customer clicks on the “book now with costs” button, the contract will be considered concluded.

The provisions of point 3.3 also apply.

 

5.2 Homelike reserves the right to temporarily or permanently remove Providers and Customers who repeatedly fail to respond by the set deadline in the booking process.

 

5.3 Legal nature of the contract

 

The legal nature of the contract concluded between the Customer and the Provider is based on its content. It does not necessarily constitute a “tenancy agreement” for use as a principal or secondary residence, a so-called mobility lease or a seasonal or tourist rental. Provided that Homelike is not the Provider, it shall not be the contractual partner with respect to Bookings for Accommodation on the Platform. Instead, it is solely a service provider that facilitates the conclusion of a contract between the Provider and the User via the Platform. As such, the only contract concluded with Homelike is a contract that relates to the provision of Services to use the Platform for Bookings in exchange for a fee – if applicable.

 

5.4 Conditions of contracts and sample contract/liability for the sample contract

 

The conditions of Bookings are negotiated solely between the Provider and Customer, who are responsible for complying with any formalities relating to the Conclusion of the Contract (form, text of the contract, legal regime of the type of contract, guarantees and related annexes requested by the Users and, where applicable, provisions specific to the country, etc.). Homelike shall provide online options for concluding the contract and, if applicable, sample contracts which the Customers and Providers can use to conclude a contract. These sample contracts should only be used as an aid for the parties and are not intended to represent a comprehensive contract. In providing such sample contracts, Homelike does not provide any legal advice. It is the sole responsibility of the Provider and the Customer to check as to whether this process is sufficient for the legal provisions for concluding rental agreements within the meaning of these T&C in accordance with the respective legal framework. Providers may use their own general terms and conditions or contracts for the Accommodation they offer, for which they are fully responsible. They may not contradict these T&C. This does not affect in any way the provisions on Cancellation (point 7) or those relating to the remuneration of Homelike (point 12).

 

5.5 Importance of the Accommodation Profile content

 

The content of the Accommodation Profile otherwise determines the content of the contracts that are concluded between the Customer and the Provider. The Provider is exclusively responsible for reviewing its Accommodation Profile to ensure it is accurate and up-to-date before the Conclusion of the Contract and to update it on a regular basis. During the booking process, inaccurate content can become part of the contract, and the Provider must assume responsibility for the possible consequences of such.

 

5.6 Tax obligations

 

The Provider is alone responsible for fulfilling any tax obligations. Homelike does not carry out any invoicing on behalf of the Provider. The Provider undertakes to issue a correct invoice (in particular for Professionals) for the remuneration/the price payable for the Booking and possibly for the VAT payable, emphasising each time that the debit/payment is to be processed by systems of Homelike.

In addition, special tax and regulatory obligations may apply to Consumer Providers residing in France. These obligations are detailed in point 1.4.

 

 1. Personal data of Users

 

6.1 Scope of use

 

Users may not use addresses, contact details or email addresses obtained with the use of the Platform for any purpose other than contractual communication and Booking management. In particular, the forwarding of this data to third parties or its use for sending advertisements is prohibited. Users explicitly allow the disclosure of information from their User profiles to the respective (potential) contractual partner, i.e. the Customer or the Provider, for the purpose of making the Booking and entering into a contract for the rental of the Accommodation. Users guarantee that the personal data provided to them will be processed in compliance with all of the legal provisions relating to the protection of personal data (in particular the GDPR, i.e. European Regulation nᵒ 2016/679).

 

6.2 For further information on the way in which Homelike handles User data, please refer to the Privacy Policy of Homelike (https://www.thehomelike.com/en/imprint-privacy-policy/).

 

Users are themselves responsible for the processing of any data they receive via the Platform within the meaning of the GDPR. In other cases, please consult the privacy policy of the User.

 

 1. Cancellation Policy

 

7.1 Ordinary Cancellation options

 

Both the Customer and the Provider may cancel previously concluded Bookings under certain circumstances. The Provider details the cancellation policies during the Booking process and in the Accommodation Profile (collectively, the “Cancellation Policy”). The Provider has the option of setting its own Cancellation Policy, choosing the standard Homelike terms of Cancellation or choosing the terms of Cancellation that are stipulated specifically by the Provider itself. Further information about this is provided below. The terms of Cancellation as described under points 7.2 to 7.3 also apply.

 

7.2 Cancellation options of the Provider before the date of the stay

 

The Provider may cancel the Booking in an extraordinary manner if the Customer fails to fulfil its obligations (in particular the payment of the price and possibly the security deposit, but also if the number of occupants indicated is incorrect) in advance or immediately after arrival, or if other elements of the contractual relationship, such as those stipulated in the contract, are not fulfilled by the Customer. In this case, despite the Cancellation, the Customer remains obliged to pay the fee for the first month to the Provider, and Homelike will then keep the User Fee paid by the Provider.

 

7.3 Cancellation options of the Customer before the date of the stay

 

The Customer may cancel the Booking prior to the stay/prior to moving in if the Provider does not comply with/fulfil the contractual conditions that enable the contract to be concluded and the contract is therefore terminated, in which case any payments must be refunded by the Provider, who also must pay the Service Fee.

 

7.4 Form of Cancellation

 

Both the Customer and the Provider must request the Cancellation in writing or by email via Homelike. To do so, they must contact Homelike customer service in writing or by sending an email to support@thehomelike.com from the email address registered with Homelike, stating the booking number. Homelike will forward the Cancellation to the respective other party. Cancellations are only valid if they have been confirmed by Homelike by email.

 

7.5 Consequences of Cancellation with respect to the User Fee and Service Fee

 

In the event of a Cancellation, the User Fee and Service Fee payable to Homelike remain unaffected and are due regardless of whether the Booking is cancelled or not, except in cases in which the Cancellation is due to the fault of one of the Users (the User who is not at fault is not liable to pay a fee for the cancelled Booking). Homelike may reduce the amount or refrain from making a claim at its discretion, taking the circumstances that resulted in the Cancellation into account.

 

7.6 Amounts withheld by Homelike

 

Homelike has the right to offset any irrefutable cash debt it may owe to the Customer or Provider against any amount owed to it by the Customer or Provider.

 

7.7 Other rights

 

The terms of Cancellation do not affect the rights of withdrawal provided for by law.

 

7.8 ONLY APPLICABLE IF THE CUSTOMER IS A CONSUMER – Right of legal withdrawal

 

Consumers have a period of fourteen (14) days to exercise a right of withdrawal from a contract concluded remotely, following canvassing by telephone or off-premises, without having to justify their decision, in accordance with articles L221-18 et seq. of the French Consumer Code.

 

Consumer Customers acknowledge that, insofar as the service provided by the Provider is a service which allows the Consumer Customer to occupy Accommodation according to the legal conditions defined with the Provider, no right of withdrawal may be exercised, in compliance with Article L221-28 of the French Consumer Code.

 

As regards the intermediary service provided by Homelike against payment of a Service Fee or User Fee, Consumers acknowledge that no right of withdrawal is applicable here, as this service was provided to them in full, at their request, by Homelike, upon the of payment of the fee.

 

7.9 Right of withdrawal vis-à-vis Homelike – for CONSUMER PROVIDERS ONLY

 

If a Provider has the status of Consumer, it also has a legal right of withdrawal vis-à-vis Homelike for 14 days with respect to the service provided by Homelike, which is an intermediary service that is provided against payment of a Service Fee or User Fee. Consumer Providers acknowledge that no right of withdrawal is applicable here, as this service was provided to them in full, at their request, by Homelike, upon the of payment of the fee.

 

 1. Difficulties encountered in the execution of the rental contract between the Provider and the Customer

 

8.1 Complaints procedure

 

If, immediately after entering the booked Accommodation, the Customer encounters unforeseeable problems or defects in relation to the Accommodation or the Provider, s/he may submit a complaint. If the Customer is a Professional, this complaint must be made within 48 hours of arrival.

The complaint must be sent to the Provider and Homelike in writing (an email is sufficient) and must include a specific description of the problem. In this case, Homelike will endeavour to propose an amicable solution to the parties. If both parties agree to the solution which is proposed, the complaint will be considered by Homelike to be resolved. However, Homelike cannot guarantee that any agreement will be reached. With regard to the User Fee, the Cancellation provisions of point 7.5 shall apply accordingly.

 

8.2 Duty of the Provider to cooperate

 

In the event of uncooperative behaviour by the Customer (in particular with regard to any payment obligations of the Customer if they exist), the Provider undertakes to assist Homelike to the best of its ability, and, in particular, to forward notifications or to support Homelike in any other way.

 

ONLY APPLICABLE TO PROFESSIONAL PROVIDERS: If the Customer causes damage or does not pay, the Provider shall not be entitled to any compensation from Homelike.

 

8.3 Users hereby acknowledge that all rights they may have under the regulations applicable to leases and leases concluded with Providers are only enforceable in terms of their relationship with the Provider and not with Homelike. Users guarantee Homelike against any use of these titles.

 

 1. Exclusivity and circumvention

 

9.1 Processing via the Platform

 

Insofar as the parties have been put in contact via the Platform, the Provider and the Customer are required to process all Services relating to the Booking and the Conclusion of the Contract via the Platform. Agreements concluded outside the Platform are considered as a circumvention.

 

9.2 Circumvention of booking and payment processes.

 

Users are not permitted in particular to circumvent the booking and payment processes regulated under points 5 and 12, with special reference to the User Fee and/or Service Fee. Should Users conclude a contract outside the Platform for the use/lease of one of the Accommodation presented on the Platform, and the parties established contact via the Platform (“Circumvention”), the right of Homelike to demand payment of the User Fee/Service Fee would nevertheless remain intact. A simple payment between the Customer and Provider outside the Platform does not constitute a Circumvention.

Circumvention is assumed to exist if contact was first established between the Customer and the Provider for booking Accommodation via the Platform, but the parties then agreed to book Accommodation other than the Accommodation which is presented on the Platform. The latter type of Circumvention is not prohibited but does trigger a claim for payment of the User Fee/Service Fee, which is also based on the booking period and as if the Booking was concluded via the Platform.

In this case, the Provider is required to disclose all Bookings made to Homelike so that Homelike can complete its calculations on this basis. If the Provider does not do this, Homelike will request this information from the Customer. This clause does not prohibit subsequent contacts between the Customer and the Provider outside the Platform or the conclusion of new contracts between them, outside the Platform, without any remuneration being due to Homelike. For the avoidance of doubt, any rental contract for Accommodation concluded on the Platform between the Provider and the Customer which is subsequently extended for a period additional to the duration that was initially agreed shall not qualify as a new contract and the corresponding Service Fee and User Fee shall be due to Homelike.

 

In the event that neither the Customer nor the Provider provides Homelike with the requested information concerning a Circumvention, Homelike shall be entitled to charge the Provider a User Fee calculated on the basis of the average of the rental prices on the Platform for the rented space as per the periods and geographical region in question. Homelike may also charge the Customer the corresponding Service Fee.

 

 1. Content management/rights of use

 

10.1 Granting of rights of use

 

In uploading content to the Platform, the Provider allows Homelike to reproduce and communicate such content to the public on the Platform, and to use such content for advertising purposes worldwide in connection with the Platform by reproducing it on any written paper or electronic medium and/or by communicating it to the public by any means, e.g. online (on the Internet)/TV/newsletter/printed publication/poster, e-banners, on the Homelike websites, social networks (Facebook, Instagram, Twitter) or sharing platforms (YouTube, Dailymotion), whether this takes place from the Homelike page or not; the Provider also grants Homelike the related rights of use, including the right to use the content (in particular photos) for any advertisement on portals or real estate sites edited either by Homelike or companies in the same corporate group. This licence is granted for the legal duration of the rights to the Provider’s content, for commercial purposes and to promote the Platform.

 

10.2 Prohibited access methods

 

The content offered on the Platform is protected by copyright. The access to and use of the Platform is normally carried out individually by a natural person (or an employee of a legal entity) via a web browser. The use of technology such as web crawlers, spiders or similar programs, the objective of which is not simply to index content but to retrieve and record the content on the Platform on an extensive basis, is illegal. This also applies in particular to techniques for displaying third-party offers and services via screen capture methods.

 

10.3 Right of removal upon termination of the contract

 

If the user agreement is terminated under these general terms and conditions – regardless of grounds – Homelike is entitled to remove all content appertaining to the User. There is no obligation to forward or hand over such content, etc., except in terms of the right of the User to the portability of his or her personal data, as stated in the Privacy Policy of Homelike and stipulated in the GDPR.

 

 1. Responsibility of Users

 

11.1 Extraordinary termination by Homelike

 

In the event of an infringement of these T&C on the part of the User and, more generally, of the legal and regulatory obligations relating to the stay in the Accommodation by the Customer, Homelike is entitled to terminate the user agreement on an extraordinary basis and with immediate effect, provided that it has issued prior notice to the User. Consequently, Homelike may exclude the respective User from using the service, erase the content that s/he has used, or take other measures as defined in point 11.3. Homelike reserves the right to launch legal action in the form of prohibitory injunctions and action for antitrust damage.

 

11.2 Removal and refusal to approve content

 

Homelike does not review published content. Insofar as Homelike is informed of an infringement of the applicable law or the provisions of these T&C, Homelike is entitled to reject content, to immediately erase content in whole or in part, to block content, and to immediately erase the corresponding pages and links.

 

11.3 Measures taken by Homelike

 

In addition to the right of immediate termination, should a User infringe legal provisions, the rights of third parties or the T&C, Homelike reserves the following rights:

 

11.3.1 to notify the User;

11.3.2 to erase offers or other content appertaining to the User;

11.3.3 to limit the use of the Platform for the User;

11.3.4 to exclude the User completely from the use of the Platform, whether temporarily or permanently (blocking);

11.3.5 to initiate other legal steps (such as filing criminal complaints or taking legal action).

 

When deciding on the measure, Homelike takes the legitimate interests of the User into consideration, as well as the circumstances of the infringement, with particular reference to the degree of culpability.

 

11.4 Prohibition of new registration after removal

 

After being blocked by Homelike, a User is not allowed to register with another User account, to use the Services through another User account, or to re-register.

 

11.5 Effects on existing contracts

 

Bookings already made between the User and other Users are not affected by the removal. The same applies to fees already due for the payment of the User Fee and/or the Service Fee. If an offer is deleted before a Homelike User accepts it, no actual Booking takes place.

 

11.6 Indemnification and guarantee of Homelike by Users

 

In the event of infringement of these T&C by Users, Users shall indemnify Homelike from any claims from other Customers/Providers and/or third parties in relation to these infringements at first request. This includes the reasonable costs of legal defence. In addition to general infringements of third-party rights, this guarantee includes, but is not limited to: (i) damage or claims due to incorrect Accommodation Profile information, (ii) damage or legal action caused by the content of offers/descriptions of Accommodation uploaded by Providers to the Platform and (iii) damage or legal action caused by reviews or opinions left by Customers, as well as (iv) claims made against Homelike in respect to the Accommodation and (v) claims made against Homelike in respect to Bookings regarding an infringement by a Customer or Provider of their legal and/or regulatory contractual obligations, including, but not limited to, payments not made, the infringement of their contractual obligations by a Customer, or damage to property or to the property of the Customer or Provider.

 

 1. Payment and remuneration of Homelike

 

12.1 Price and payment deadlines

 

The total price shown in the booking process consists of the fee agreed between the Provider and the Customer (including VAT and other applicable local taxes and charges) for the provision of the Accommodation (price of the Accommodation upon the conclusion of the Booking); any other agreed fees shown in the Accommodation Profile, provided that these are included in the total price, as well as the Service Fee, i.e. the fee which is payable by the Customer to Homelike. The total price is shown to the Customer in the booking process before the Booking is concluded. Homelike will again notify the Provider and the Customer of the total price and any pricing components once the Booking has been made and will show the User Fee separately to the Provider. The User Fee (for the Provider) and the Service Fee (for the Customer, if applicable) must be paid to Homelike immediately after the conclusion of the Booking. The Service Fee is shown to the Customer and the User Fee is shown to the Provider during the payment process, or is shown already in the Accommodation Profile. In concluding the Booking and accepting these T&C, both the Customer and the Provider agree to pay the Service Fee or the User Fee. In the ‘Instant Booking’ option, due to the shorter booking process, the exact User Fee to be paid to the Provider may not be calculated. As a result, the bases of calculation are shown when uploading the Accommodation Profile for this type of Booking.

 

12.2 Changes to the Service Fee/User Fee

 

Homelike reserves the right to change the amount of the Service Fee and the User Fee at any time with future effect, provided that it has previously informed the Users according to the conditions provided for in point 1.3. Contracts already concluded are not affected.

 

12.3 Methods of payment

 

The Customer has various payment options to make Bookings with Homelike and to make the payment shown as due to the Provider, and to pay the Service Fee. Unless otherwise shown in the booking process, the full monthly instalment of the fee to be paid (e.g. rent) is due for payment on the first day of the stay. Other monthly payments are generally made directly to the Provider by the Customer outside of the Platform. If the Customer so wishes, as an option, it is possible to agree (possibly as part of a separate Service Package) to the complete processing of all payments due via the Homelike Platform (i.e. via the payment provider) in accordance with point 12.4. In this case, the Provider will receive all monthly payments via the Platform from the designated payment provider, but only if the Customer actually pays. In no event does Homelike take on a debt collection guarantee, i.e. the payment processing via Homelike does not mean that the Provider can be certain that the Customer will actually make the payments. Homelike is therefore not obliged to pay compensation in the event of non-payment.

 

12.4 Homelike payment service provider

 

For online payment methods, Homelike works with an online payment provider. On behalf of the Provider, the payment service provider shall collect the sums due, as well as any Service Fees, depending on the method of payment of the Customer, and will keep these amount in a dedicated account on behalf of the Provider. If the receivable is not collected, the Customer must pay any additional charges. This provision does not apply if the Customer was not responsible for the payment error. Otherwise, the T&C/terms of the chosen payment provider apply (see point 12.13).

 

12.5 Partial payment in advance

 

The Customer agrees that the payment service provider will transfer the amount indicated and payable on arrival to the Provider (generally a full monthly instalment/a full monthly fee) at the beginning of the Booking and debit the payment indicated at the time of Booking within an appropriate period before the date of arrival.

 

12.6 Refund in the event of non-arrival

 

If the Booking does not take place as planned, Homelike will check if the payment is refundable to the Customer, if applicable. This is based on the Cancellation Policy agreed between the Customer and Provider or set out by Homelike, and on the cancellation regulations stipulated in point 7.

 

12.7 Default of payment and liability of Homelike

 

Homelike shall not be liable in any way for any default in payment attributable to the Customer in general, or if the Provider refuses to refund the amount deducted, provided that such a default does not result from the failure of Homelike to fulfil its obligations according to these T&C. In this case, Homelike is not liable for any refund to the Customer or Provider.

 

12.8 Compensation of Users for receivables due by Homelike

 

Any offsetting by a User towards Homelike can only take place for the due claims of the User which are outstanding (i.e. not disputed) at the time of the offsetting.

 

12.9 Invoicing of the User Fee

 

Homelike issues an invoice of the User Fees for Providers as well as an invoice of the Service Fees for Customers.

 

12.10 Tax obligations

 

FOR PROFESSIONAL USERS ONLY: It is assumed that a Professional User is aware of and complies with his or her tax obligations (including VAT). Homelike reserves the right to request proof of the status of the User (Provider or Customer), whether a private or legal entity, and the User undertakes to disclose his or her status as a Professional with the appropriate information, such as a VAT identification number, for example.

 

12.11 Services outside the scope of Services of Homelike

 

The Provider may charge fees for additional Services outside the Platform that are not a mandatory or integral part of the monthly fee in accordance with these T&C. This does not constitute a Circumvention in terms of point 9 of this document. The Provider must inform the Customer of such costs before the Conclusion of the Contract (in particular in the profile of the Accommodation and the provisions of the contract). Any such costs shall not be taken into account in the calculation of the User Fee and/or Service Fee.

 

12.12 General terms and conditions of the payment service provider

 

The T&C of the payment service provider used by Homelike also apply to payment processes. They can be found here: https://stripe.com/de/legal.

 

 1. Security deposit

 

13.1 Information on the security deposit

 

The Provider may ask for a security deposit for certain Bookings of its Accommodation in accordance with applicable law and under its sole responsibility. In this case, it is absolutely necessary for the Provider to indicate this information on the guarantee in advance, and in particular the specified amount, in the profile of the Accommodation.

 

13.2 Processing of the security deposit

 

As a general rule, and unless otherwise agreed, the security deposits are processed directly between the Customer and the Provider, so that Homelike is not responsible for the request by the Provider for the User to provide a security deposit, nor for the management of security deposits or any claims regarding security deposits. This does not constitute a Circumvention in terms of point 9 of this document.

 

 1. Duration and termination of the user agreement in accordance with these T&C

 

14.1 Duration of the user agreement for the Platform

 

After registration, the user agreement is concluded for a period of one (1) year, renewable by tacit agreement.

 

14.2 Termination of the user agreement for the Platform

 

Users may terminate this user agreement at any time and without notice. To declare termination, simply send a message to Homelike in text form (e.g. letter, fax, email to support@thehomelike.com). Bookings already made between the User and other Users are not affected by a termination of the user agreement. The same applies to requests for the payment of the User Fee and/or Service Fee already due.

 

14.3 Termination of the user agreement for the Platform by Homelike

 

Homelike may ordinarily terminate the user agreement at any time with a notice period of two weeks.

 

14.4 Termination for cause

 

Homelike may terminate the user agreement for the Platform in the event of an infringement of its contractual obligations by a User according to point 10 of this document.

 

14.5 Contracts between Users in the event of termination

 

The termination of the user agreement does not affect any possible contracts between the Provider and the Customer.

 

 1. Liability of Homelike

 

15.1 Verification of contractual partners

 

Each User must themselves verify the identity of their contractual partner. Homelike assumes no responsibility for the contractual relationship between the User and the contractual partner, nor for the accuracy of the contact information of the User which is provided on the Platform, nor for other User data and content, and does not verify such data.

 

15.2 Liability of Homelike

 

In accordance with the relevant legal provisions, Homelike is liable without limit for direct damage arising from infringements by Homelike and its employees of their contractual or legal obligations, in the event of fraud, and in the event of damage to life, body and health.

 

15.3 FOR PROFESSIONAL USERS ONLY: Exclusion of liability in other cases

 

Homelike assumes no liability towards Professional Users, including any indirect damage such as loss of turnover, loss of opportunity to make a profit or damage to image.

 

15.4 Liability/guarantee of Homelike for contracts between Customers and Providers

 

Homelike assumes no liability and does not provide any guarantee for the implementation of contracts concluded between a Customer and a Provider relating to Accommodation, particularly not for the condition of Accommodation, as Homelike (unless otherwise explicitly agreed) is not the contracting partner for Bookings, and nor are Providers and/or Customers employees of Homelike.

 

15.5 Liability of Homelike for third party providers

 

Homelike is not liable for services provided by a third party service provider in the process of concluding a contract between a Customer and a Provider, provided that it is not an employee or subcontractor of Homelike.

 

 1. Insurance

 

The Provider undertakes to assume personal responsibility for the protection and insurance arrangements relating to the Accommodation and will safeguard Homelike against all recourse or damages.

 

 1. Final provisions

 

17.1 Applicable law

 

FOR PROFESSIONAL USERS ONLY: These General Terms and Conditions, their compilation, validity, performance, termination or expiry are subject to the law of the Federal Republic of Germany, excluding the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

 

FOR CONSUMER USERS ONLY: These General Terms and Conditions, their compilation, validity, performance, termination or expiry are subject to French law.

 

17.2 Transfer to third parties

 

Users hereby consent to Homelike being able to transfer to a third party its rights and obligations arising from this contractual relationship, in whole or in part, provided that this does not diminish their rights for Users.

 

17.3 Arbitration – FOR CONSUMER USERS ONLY

 

According to the valid provisions of the French Consumer Code relating to the arbitration of consumer disputes, Homelike offers Consumer Users effective recourse to a Consumer arbitration service.

 

The arbitrator we propose is Medicys. Insofar as Homelike is unable to resolve a dispute using its internal dispute resolution procedure or if the Consumer User is not satisfied with the solution proposed by the internal dispute resolution service, and if the Consumer User’s complaint was made less than one year ago, the Consumer User may address his or her complaint to the arbitrator of Homelike as follows:

 

– by post to the address: 73 Boulevard de Clichy, 75009 Paris;

 

– electronically: https://app.medicys.fr.

 

In all cases, Homelike:

 

– will inform the Consumer User of its inability to resolve the dispute between the parties; and

 

– will then provide the information required by law concerning its arbitrator, including its contact details, as provided above.

 

Consumer Users can also use the online dispute resolution platform to resolve their dispute with Homelike via https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&Ing=FR .

 

17.4 Competent court

 

FOR PROFESSIONAL USERS ONLY: If the User is a Professional, any dispute arising out of or relating to the compilation, validity, performance, termination or expiry of these Terms and Conditions shall be submitted to the competent courts in the City of Cologne, Germany.

 

FOR CONSUMER USERS ONLY: If the User is a Consumer, any dispute arising out of or relating to the compilation, validity, performance, termination or expiry of these General Terms and Conditions shall be submitted to the competent French courts.

 

APPENDIX – PROVISIONS APPLICABLE TO FRENCH USERS

 

Reference is made in this annex to the important definitions and terms specified in the T&C.

 

 1. Operating conditions of Homelike

 

Homelike holds a professional licence for the “freedom to provide services” n°CPI CPI RPA 7501 2019 000, as issued by the Paris Region Chamber of Commerce and Industry, which enables it to secure the payment, the collection of rents and transactions carried out between Providers, Customers and Users as an agent, according to the provisions of the law n°70-9 of 2 January 1970 as amended, known as the “Hoguet Act”, and the Decree n°72-678 of 20 July 1972. Its guarantor is the Gestion immobilière COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, located at 16, rue Hoche – Tour Kupka B – TSA 39999 – 92919 La Défense Cedex (France).

 

 1. Contractual relationship between Users

 

2.1 Users acknowledge that Homelike, in acting only as a intermediary, is not a party to any additional contract concluded between them for the use/lease of the Accommodation, and cannot under any circumstances be held liable for compliance with the terms of such a contract, the negotiation of the contractual conditions, any changes made to the contract, or compliance with the rental conditions offered directly by the Providers to the Customers or vice versa.

 

Homelike declines all responsibility in the event of the failure of the Provider or Customer to comply with the legal and/or regulatory conditions relating to the conclusion of the rental contract for Accommodation offered on the Platform.

 

FOR PROFESSIONALS ONLY: Where the Provider or the Customer is a Professional, the Professional is responsible for the ensuring that the contracts that are concluded comply with the applicable law.

 

 1. Conditions of use for the Platform by the Provider and content of the Accommodation Profile

 

3.1 As soon as the Accommodation Profile is published on the Platform, the Provider undertakes to accept without reservation the T&C relating to the use of the Homelike online Platform.

 

3.2 The Provider acknowledges that s/he is solely responsible for the contents, details and appendices that s/he provides on the Accommodation Profile proposed on the Platform, as well as for any changes s/he may make following the publication of the Accommodation Profile on the Platform. Homelike cannot be held liable under any circumstances if the information given by the Provider is wrong, inaccurate or false, without prejudicing the possibility for the tenant to take action against the landlord. In this respect, the Provider shall be personally responsible, without recourse against Homelike, for any request, claim and/or recourse on the part of any Customer.

 

In this respect, the Provider undertakes to communicate to the Customer all the mandatory technical assessments in force at the date of Conclusion of the Contract (without this list being exhaustive: the technical asbestos assessment, the energy performance assessment, the assessment relating to lead, the assessment relating to electrical and gas safety, the state of risks and pollution, the energy classification, the situation in an airport noise area, etc.) as well as the inventory of the furniture in the Accommodation, and to personally ensure, without recourse against Homelike, the compilation, delivery and/or validity of said documents. More generally, the Provider undertakes to provide decent Accommodation according to the standards specified in the Decree n°2002-120 of 30 January 2002, as well as the general safety standards regarding the fixtures and fittings in the Accommodation.

 

It is determined that Homelike does not complete any checks or verifications of the quality, safety, security or lawfulness of the Accommodation offered for rent on the Platform. Users expressly acknowledge that they are aware of these limitations and expressly and irrevocably waive any recourse against Homelike in this respect. All Providers expressly and irrevocably protect Homelike against any recourse, complaints, and, more generally, claims made against Homelike by a Customer who is dissatisfied with the rental and availability conditions of the Accommodation (non-compliant condition, description, furnishings, price, etc.). Consequently, in the event of legal proceedings brought by a Customer, the Provider expressly and irrevocably undertakes to indemnify Homelike against any claim, recourse and/or indictment against it.

 

The Provider also undertakes to provide all the information in its possession regarding the profile of the Accommodation, including all costs relating to the use/occupation of the Accommodation by the Customer, specifically, but not limited to: sum total of any security deposit or the request for a deposit, the sum total of any initial costs and possible additional costs such as cleaning costs and/or the sum total of any tourist tax. Where certain additional costs cannot reasonably be calculated in advance, the Provider shall indicate that they may be charged to the Customer.

 

Homelike does not check or validate the consistency or validity of the Accommodation Profile. Any update, change, upgrade or deletion of the Accommodation Profile by the Provider is the sole responsibility of the Provider, who safeguards Homelike against any recourse whatsoever in this respect.

 

3.3 Homelike does not check or guarantee the legal or regulatory compliance of the Accommodation Profile and rejects any responsibility in the event of failure by a Provider or a Customer to comply with the legal and/or regulatory conditions regarding the publication of the Accommodation Profile.

 

In this respect, the Provider undertakes that the Accommodation shall comply with the provisions of Article L. 324-1-1 of the French Tourism Code (obligation of declaration to the Town Hall in the municipality in which the Accommodation is located) and, where applicable, that the Accommodation Profile shall include the declaration number issued by the Town Hall of the municipality in which the Accommodation is located, as well as with the provisions of Articles L. 631-7 et seq. of the Construction and Accommodation Code (prior authorisation for change of use in the case of short-term rentals).

 

Similarly, the Provider declares and warrants that it is the sole owner of the Accommodation offered for rent on the Accommodation Profile and that it is the sole owner of all the associated documents, annexes and information. The Provider declares that it has all the necessary rights, licences, consents and authorisations (including but not limited to, from the condominium in which the Accommodation is located, the owner of the Accommodation if the Provider is a tenant or sub-tenant and the public authorities in the event of a change of use prior to the rental of the Accommodation, etc.) for the publication of the Accommodation Profile on the Platform.

 

 1. Use of the Platform by the Customer

 

4.1 When registering on the Platform, the Customer undertakes to accept without reservation the T&C relating to the use of the Homelike online Platform.

 

4.2 When booking Accommodation on the Platform, the Customer acknowledges that s/he has read all the associated information, documents and conditions provided by Homelike and the Provider prior to the Booking.

 

4.3 The Customer agrees to refrain from using the Platform or the Accommodation for illegal or indecent activities.