Terms & Conditions - Homelike

Hier würden Sie ein gelbes Ausrufezeichen in einem Dreieck sehenDeze pagina bestaat nog niet in het Nederlands. We zullen het zo snel mogelijk updaten.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van het onlineplatform Homelike

 

Belangrijke termen:


Aanbieder


Persoon of onderneming die objecten (bijv. woningen/accommodatie) aanbiedt via Homelike


Klant


Persoon of onderneming die objecten (bijv. woningen/accommodatie) boekt via Homelike


Gebruiker


Overkoepelende term voor aanbieders en klanten


Boeking


Afsluiten van een overeenkomst voor het gebruik van een object voor bepaalde of onbepaalde tijd


Accommodatieprofiel


Weergave van een object bij Homelike


Platform


Het portaal van Homelike


Gebruikskosten


De vergoeding voor Homelike van de zijde van de aanbieder


Servicekosten


De vergoeding voor Homelike van de zijde van de klant


Accommodatie


Object dat aangeboden wordt via Homelike


Annulering


Beëindiging of opzegging van een overeenkomst voordat de klant de accommodatie betrekt1. Reikwijdte en beschrijving van het platform “Homelike”


1.1 Reikwijdte


Deze algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op het gebruik van het onlineplatform www.thehomelike.com incl. mobiele toepassingen (bijv. apps) (ook te noemen “platform”) van Homelike Internet GmbH, Hansaring 97, 50670 Keulen, Duitsland (“Homelike”).1.2 Toepassingsmogelijkheden


Gebruikers kunnen via het platform overeenkomsten met elkaar sluiten voor het ter beschikking stellen van accommodatie. Homelike is hierbij – tenzij anders vermeld – zelf geen aanbieder, maar verleent via het platform uitsluitend een technische dienst die het sluiten van overeenkomsten tussen twee gebruikers faciliteert.


1.3 Wijzigingen van deze AV


Homelike behoudt zich het recht voor de AV voor de toekomst te actualiseren en te integreren in de overeenkomst met de gebruiker indien wijzigingen in de rechtspositie of in jurisprudentie van de hoogste rechterlijke instantie, veranderingen in de marktsituatie of verandering van valuta nopen tot aanpassingen en wel al naargelang de onderdelen waarop deze veranderingen of wijzigingen betrekking hebben. Deze wijzigingen worden uitsluitend onderdeel van de overeenkomst zodra de gebruiker ermee instemt of deze er binnen een termijn van zes weken na aankondiging van de wijzingen geen bezwaar tegen maakt. Als mededeling volstaat dat Homelike de nieuwe versie van de AV verzendt naar het door de gebruiker voor mededelingen opgegeven e-mailadres onder vermelding van de consequenties/betekenis van het handelen van de gebruiker. Indien de gebruiker binnen een termijn van zes weken geen bezwaar maakt tegen de hierboven beschreven wijzigingen van de AV voor de overeenkomst, wordt hij geacht ermee akkoord te gaan. Tegen wijzigingen die gunstig zijn of geen consequenties hebben voor de gebruiker kan geen bezwaar worden gemaakt. In alle overige gevallen kunnen de gewijzigde AV uitsluitend na toestemming van de gebruiker geïntegreerd worden in de overeenkomst met de gebruiker.


2. Diensten van Homelike / Registratiefuncties van het platform


2.1 Registratie


Registratie is noodzakelijk om actief gebruik te kunnen maken van het platform. Accounts worden geactiveerd na bevestiging door Homelike. De gebruikers zijn verplicht bij de registratie waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie te verstrekken via het registratieformulier en hun gegevens op het platform voortdurend actueel te houden. Homelike behoudt zich het recht voor de gegevens in de gebruikersprofielen te controleren, maar doet dit niet proactief. Accounts zijn niet overdraagbaar. Gebruikers kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Met name ondernemingen kunnen ten behoeve van derden/medewerkers gebruikmaken van het platform. Gebruikers dienen bij de registratie met name naar waarheid te vermelden of zij consument of ondernemer zijn en de desbetreffende verplichte informatie te verstrekken (met name een fiscaal nummer/btw-nummer voor ondernemers).


2.2 Overzicht van diensten


Na aanmelding biedt Homelike de gebruikers technische diensten van een onlineplatform waarmee aanbieders (“aanbieders”) voor gemeubileerde woningen, appartementen of overige accommodaties (alle aangeduid als “accommodatie” of “accommodaties”) kunnen adverteren. De gebruikers aan de andere zijde kunnen als klant (“klant”) op dit onlineplatform naar geschikte accommodatie zoeken en na registratie bij het platform een of meer aanvragen indienen bij aanbieders (“boekingsaanvraag”). De overeenkomst voor het gebruik/de verhuur van de accommodatie komt gewoonlijk direct via het platform tot stand en hier wordt ook een betaling afgewikkeld (“sluiten van overeenkomst”, het volledige proces dat leidt tot het sluiten van de overeenkomst wordt samenvattend “boeking” genoemd). Totstandkoming van een overeenkomst buiten het platform om is uitsluitend mogelijk in bijzondere gevallen en na aparte afspraken met Homelike. Ook ontvangt Homelike een vergoeding voor het sluiten van een overeenkomst. Homelike biedt normaliter geen eigen accommodatie aan maar faciliteert als dienstverlener alleen de totstandkoming van overeenkomsten. Indien Homelike in bijzondere omstandigheden zelf als aanbieder optreedt, is zij “aanbieder” in de zin van deze AV.


2.3 Voorbehoud van beschikbaarheid en verdere ontwikkeling


Alle diensten van Homelike worden de gebruikers aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Homelike spant zich in om de diensten voortdurend beschikbaar te houden. Het gebruik kan beperkt of tijdelijk onderbroken worden door onderhoudswerkzaamheden, verdere ontwikkeling of storingen. Homelike houdt rekening met de gerechtvaardigde belangen van gebruikers door hierover waar mogelijk vooraf informatie te verstrekken.


2.4 Servicekosten


Eventueel door klanten te betalen servicekosten worden de klanten getoond tijdens het boekingsproces. Bij de totstandkoming van een boeking (zoals beschreven in deze AV) zijn aan Homelike servicekosten verschuldigd voor de in het kader van de boeking verrichte diensten, indien en zover dit juridisch toelaatbaar is. De servicekosten zijn in veel gevallen inclusief een verzekering (afhankelijk van de situering van het object en aan de klant wordt de verzekeringsdekking getoond tijdens het boekingsproces). De servicekosten worden de klant getoond tijdens het boekingsproces. (zie onder 3.2 en 12.1). De hoogte hangt af van de termijn waarvoor de accommodatie daadwerkelijk geboekt wordt en bedraagt – tenzij anders overeengekomen – een percentage van de vergoeding / maandelijkse huurtermijn. Tijdens het boekingsproces worden de voor de gekozen termijn verschuldigde servicekosten getoond. Aangezien de termijn meestal niet vooraf concreet kan worden vastgesteld, hangt de werkelijke hoogte van de verschuldigde servicekosten af van de feitelijke looptijd van de overeenkomst. Homelike en de klant kunnen onderling een andere regeling treffen. Tenzij anders overeengekomen, wordt het te veel betaalde teruggestort. Tekorten dienen achteraf te worden voldaan. Indien de boeking voortijdig eindigt door omstandigheden die te wijten zijn aan de klant, bijv. wangedrag van de klant in de woning of diens gedrag in strijd met de overeenkomst, wordt het te veel betaalde niet teruggestort en komt dit te vervallen.


2.5 Gebruikskosten


Het adverteren voor accommodatie is gratis voor aanbieders (afgezien van te betalen diensten in dit verband, zoals het maken van foto's). Bij de totstandkoming van een boeking (zoals beschreven in deze AV) is de aanbieder Homelike servicekosten in de vorm van een gebruikstarief verschuldigd voor de in het kader van de boeking verrichte diensten (zie voor details onder 12). De servicekosten zijn in veel gevallen inclusief een verzekering (afhankelijk van de situering van het object - in alle hier vermelde landen). De servicekosten worden de aanbieder getoond op een geschikte plaats (varieert al naargelang het boekingsproces). (zie onder 3.2 en 12.1). De hoogte hangt af van de termijn waarvoor de accommodatie daadwerkelijk geboekt wordt en bedraagt een percentage van de hiervoor te betalen vergoeding / maandelijkse huurtermijn. Hiervoor zijn de servicekosten voor de in eerste instantie gekozen termijn verschuldigd. Aangezien de termijn meestal niet vooraf concreet kan worden vastgesteld, hangt de werkelijke hoogte van de verschuldigde servicekosten af van de feitelijke looptijd van de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen, wordt het te veel betaalde teruggestort. Tekorten dienen achteraf te worden voldaan. Indien de boeking voortijdig afloopt door omstandigheden die te wijten zijn aan de aanbieder, bijv. tekortkomingen van de woning, diens gedrag in strijd met de overeenkomst of wanneer de aanbieder instemt met voortijdige beëindiging van de overeenkomst, d.w.z. opzegging waartoe de klant niet gerechtigd was, wordt het te veel betaalde niet teruggestort.


2.6 optioneel servicepakket


Klanten aan wie geen servicekosten in rekening worden gebracht hebben voorts de mogelijkheid tegen betaling een servicepakket te boeken (“servicepakket”) met speciale diensten voor de klant plus verzekeringen. De beschikbare pakketten worden de klant getoond tijdens het boekingsproces en kunnen daar geselecteerd en aangeschaft worden. Neem voor nadere vragen over de pakketten contact op via support@thehomelike.com.


3. Diensten voor aanbieders / aansprakelijkheid van aanbieders


3.1 Publicatie van accommodatieprofielen


Homelike biedt aanbieders de mogelijkheid content/beschrijvingen te publiceren bij de accommodaties op het platform (bijv. foto's, huurvoorwaarden, kalender met data van beschikbaarheid, etc.). Dit is het accommodatieprofiel. De aanbieder is verplicht waarheidsgetrouwe informatie te publiceren, de wettelijke voorschriften na te leven en geen inbreuk te maken op de rechten van derden (auteursrechten in het bijzonder). Hij is bovendien verplicht de accommodatieprofielen regelmatig en telkens vóór het afsluiten van een overeenkomst te controleren op actualiteit en juistheid, aangezien deze integraal deel uitmaken van de boeking. Homelike is geenszins verplicht tot aanpassing van de accommodatieprofielen.


3.2 Minimumeisen voor accommodatieprofielen


De accommodatieprofielen dienen ten minste de als verplicht gemarkeerde velden en de totale maandelijkse huurtermijn te bevatten. De maandelijkse totaalprijs dient in elk geval de gebruikskosten voor elektriciteit, water, verwarming en andere nevenkosten alsmede de eventueel verschuldigde lokale en andere belastingen en heffingen plus omzetbelasting te omvatten. Deze dienen gespecificeerd te worden vermeld. Het profiel dient voorts overige kosten te vermelden, bijvoorbeeld schoonmaakkosten, kosten voor het gebruik van een wasmachine, parkeerplaats of overige diensten. Ook dient transparant te zijn welke extra kosten hiervoor verschuldigd zijn. Tevens dienen de juridisch verplichte gegevens volledig en correct te worden vermeld, zoals het energielabel. De aanbieder verplicht zich naast de in het accommodatieprofiel vermelde totaalprijs – met uitzondering van de bij het boekingsproces door het systeem op basis van de boekingstermijn vermelde servicekosten die Homelike ontvangt – geen verdere kosten, provisies of andere betalingen van de klant te verlangen. Hiervan uitgezonderd zijn de kosten voor extra diensten (bijv. hospitality services) buiten de boeking zelf of eventuele borgsommen die geen deel uitmaken van de vermelde totaalprijs. Voorts dienen alle contractuele documenten en voorwaarden voorafgaand aan en uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst volledig te kunnen worden ingezien. Aanbieders kunnen daartoe via het platform contractuele documenten voor het sluiten van de overeenkomst met de klant plaatsen. Zie onder 5 voor nadere informatie over het sluiten van overeenkomsten.


3.3 Beschikbaarheid


De aanbieder waarborgt dat de beschikbaarheid van de accommodatie te allen tijde correct en juist vermeld wordt. Hij werkt deze direct bij zodra er wijzigingen in optreden. Indien een boeking naar aanleiding van onjuiste informatie geannuleerd dient te worden of de accommodatie niet tijdig beschikbaar is, is de aanbieder aansprakelijk en dient hij Homelike en de klant schadevergoeding te betalen. Hij is in dat geval verplicht de klant vergelijkbare of betere accommodatie aan te bieden tegen dezelfde prijs. Het staat de klant vrij de vervangende accommodatie te accepteren of af te zien van de boeking. Homelike behoudt zich het recht voor de aanbieder in dergelijke gevallen de toegang te ontzeggen tot het platform.


3.4 Toestand van de accommodatie en volledigheid van de beschrijving.


De aanbieder verplicht zich de door hem aangeboden accommodatie correct en volledig te beschrijven en het accommodatieprofiel bij veranderingen te actualiseren. Foto's en overige informatie dienen te allen tijde de feitelijke toestand van de accommodatie weer te geven. Indien er sprake is van tekortkomingen of de klant gegronde tekortkomingen meldt, is de aanbieder verplicht deze te verhelpen of – na instemming van de klant – alternatieve accommodatie met de omschreven diensten aan te bieden. Dit laat wettelijke of contractuele vorderingen van de klant onverlet. Indien dit leidt tot verlaging van de totaalprijs, laat dit de door de aanbieder te betalen gebruikskosten onverlet. Deze blijven gebaseerd op de oorspronkelijke totaalprijs. Voorts heeft Homelike – uitzonderingen daargelaten – geen toegang tot de accommodatie en zal Homelike deze niet controleren, ook niet indien toegang in uitzonderijke gevallen mogelijk zou zijn. Homelike is niet verantwoordelijk voor de toestand van de accommodatie. Homelike kan evenmin de veiligheid van sloten waarborgen en is hier niet voor verantwoordelijk. Dit geldt in het bijzonder voor verdwijning van voorwerpen uit accommodaties.


3.5 Aanmaken van accommodatieprofielen door Homelike


Indien Homelike accommodatieprofielen aanmaakt voor de aanbieder, stelt Homelike alles in het werk voor een optimale en correcte presentatie. Homelike is daarvoor aangewezen op de informatie van de aanbieder en neemt de verstrekte foto's over zonder controle. Ook hier geldt de regeling van 3.4. Indien Homelike ook foto's van accommodaties maakt, worden deze via het accommodatieprofiel aan de aanbieder gepresenteerd. Indien de aanbieder er binnen 24 uur (schriftelijk of via e-mail) geen bezwaar tegen maakt, worden de foto's en eventueel door Homelike gegenereerde teksten en vermeldingen in het accommodatieprofiel geacht te zijn aanvaard en mag Homelike ervan uitgaan dat deze de accommodatie correct weergeven. In dat geval is Homelike niet meer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het accommodatieprofiel. Homelike biedt de aanbieder geen gebruiksrecht voor de gegenereerde content. Tenzij de partijen anders overeenkomen, is de aanbieder niet bevoegd de accommodatieprofielen en/of eventuele foto's buiten het platform te gebruiken.


3.6 Aantal accommodatieprofielen per woning


Per accommodatie (afzonderlijke woning) mag slechts één accommodatieprofiel aangemaakt worden op het platform. Meervoudige profielen kunnen verwijderd worden door Homelike.


3.7 Opdracht voor maken van foto's


De aanbieder kan Homelike of partners van Homelike opdracht geven voor het maken van professionele foto's voor het accommodatieprofiel (eventueel met de mogelijkheid deze ook te gebruiken voor eigen doeleinden). Hiervoor worden aparte afspraken gemaakt. Er kan echter geen aanspraak op worden gemaakt.


3.8 Juridische betekenis van het accommodatieprofiel


Het plaatsen van een accommodatieprofiel op zich vormt nog geen juridisch bindend aanbod van de aanbieder tot het aangaan van een overeenkomst. Het dient uitsluitend om klanten de mogelijkheid te bieden een boekingsaanvraag in te dienen. Het is echter niet mogelijk op een later tijdstip van de in het accommodatieprofiel door de aanbieder vermelde voorwaarden af te wijken wanneer dat ongunstig is voor de klant als deze een overeenkomst sluit. De stappen van het boekingsproces worden gedetailleerd beschreven onder 5.


3.9 Doorsturen van accommodatieprofielen


Homelike stuurt naar aanleiding van aanvragen van een of meer potentiële klanten tegelijkertijd passende accommodatieprofielen van aanbieders door via het platform.


3.10 Waarborgen van de aanbieder


De aanbieder garandeert dat hij bevoegd is tot het verhuren of aanbieden van de door hem via het platform aangeboden accommodaties en dat hij hiermee geen inbreuk maakt op juridische verplichtingen. Hij garandeert in het bijzonder


3.10.1 dat hij beschikt over de toestemming van de eventuele eigenaar/hoofdhuurder en voldoet aan alle publiekrechtelijke en fiscale voorschriften die gelden voor verhuur/terbeschikkingstelling (en zich in het bijzonder niet schuldig maakt aan oneigenlijk gebruik).


3.10.2 de wet- en regelgeving omtrent registratie en inschrijving na te leven.


3.10.3 correcte facturen op te stellen resp. Homelike daartoe de gelegenheid te bieden.


3.10.4 geen afspraken met derden te schenden die verhuur/terbeschikkingstelling in de weg staan.


3.10.5 geen overige rechten, bijv. auteursrechten, te schenden.


Homelike controleert niet op deze voorwaarden, maar kan bij twijfel bewijs opvragen en naar eigen goeddunken besluiten accommodatieprofielen te verwijderen.


3.11 Vrijwaring door de aanbieder


De aanbieder vrijwaart Homelike op haar eerste verzoek van alle vorderingen die voortvloeien uit ontbrekende en/of onvolledige informatie bedoeld onder 3.2 tot en met 3.4 en/of ontbreken van de onder 3.10 geregelde voorwaarden resp. inbreuk op de desbetreffende verplichtingen. Dit geldt ook voor beslag door autoriteiten (bij boetes in het bijzonder) met inbegrip van adequate kosten van verdediging in rechte.


3.12 Informatie bij vragen van autoriteiten naar aanleiding van oneigenlijk gebruik


De aanbieder neemt er kennis van dat Homelike conform de wettelijke regelingen inzake oneigenlijk gebruik van de woonruimte of overige overtredingen verplicht is informatie te verstrekken over de aanbieder. Het staat Homelike vrij deze vragen volledig en zonder ruggenspraak met de aanbieder te beantwoorden.


3.13 Aansprakelijkheid van de aanbieder


De aanbieder is jegens Homelike aansprakelijk voor alle schade die Homelike lijdt ten gevolge van schending van de regelingen onder 3.


4. Diensten voor klanten


4.1 Homelike platform voor klanten


Homelike stelt een platform in de vorm van een marktplaats beschikbaar voor het zoeken naar en aanvragen en boeken van accommodaties. Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid via het platform meerdere boekingsaanvragen tegelijk in te dienen en zoals geregeld in deze AV accommodatie te boeken. Homelike is bevoegd het aantal gelijktijdige aanvragen te beperken. Er zijn verschillende soorten gebruikersaccounts voor consumenten en ondernemers die kunnen verschillen qua functionaliteit.


4.2 Beoordelingsmogelijkheden


Klanten hebben tevens de mogelijkheid accommodatie te recenseren, mits ze er daadwerkelijk hebben gewoond. Zij zijn verplicht uitsluitend waarheidsgetrouwe informatie te vermelden. Homelike controleert de recensies niet, maar is te allen tijde bevoegd deze bij verdenking van onjuistheden zonder ruggenspraak met de klant te verwijderen.


5. Sluiten van overeenkomst / Strekking van de boekingen


5.1 Belangrijke stappen voor het sluiten van een overeenkomst


De belangrijkste stappen voor het sluiten van een overeenkomst worden getoond tijdens het boekingsproces. Er zijn verschillende boekingsprocessen. Deze worden de klant getoond bij de boeking. De aanbieder kan het proces selecteren. Een overeenkomst tussen de partijen komt afhankelijk van het boekingsproces als volgt tot stand:


5.1.1 Boekingsproces “standaard”


- Een klant stuurt via het platform een vrijblijvende aanvraag naar een accommodatieprofiel. Homelike stuurt deze door naar de aanbieder (“aanvraag”).


- De aanbieder kan deze aanvraag binnen een bepaalde – tijdens het boekingsproces getoonde – termijn accepteren. Als hij dat nalaat, wordt de aanvraag door het systeem en in sommige gevallen ook handmatig afgewezen. Hiermee doet hij de klant een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst dat wordt doorgestuurd naar de klant.


- De klant kan dit aanbod binnen een bepaalde termijn en aldaar zichtbare termijn aannemen. Met behulp van de knop “nu definitief boeken” komt een bindende overeenkomst tussen de aanbieder en klant tot stand onder de door de aanbieder op het platform vermelde voorwaarden en daarmee ook met Homelike. Daarmee hebben de boeking en totstandkoming van de overeenkomst in de zin van deze AV plaatsgevonden. Dit kan vervolgens worden afgerond met een virtuele ondertekening of een “contractueel document” zoals beschreven onder 3.2 of op een andere manier worden aangevuld tussen aanbieder en klant. Doorslaggevend voor de totstandkoming van de overeenkomst blijft echter het gebruik van de knop “nu definitief boeken”.


5.1.2 Boekingsproces “soft booking”


- Een klant stuurt via het platform een bindende aanvraag naar een accommodatieprofiel. Hij voert daarbij alvast diverse betaalgegevens in en zet eventueel ook alvast een virtuele handtekening onder een contractueel document. Vervolgens drukt hij op “nu definitief boeken”. Hierdoor doet hij een bindend aanbod aan de aanbieder dat via Homelike wordt doorgestuurd. Homelike stuurt het door naar de aanbieder.


- De aanbieder kan dit aanbod binnen een bepaalde – tijdens het boekingsproces getoonde – termijn accepteren. Daarmee komen een overeenkomst en boeking tot stand. Als hij dat nalaat, wordt de aanvraag door het systeem afgewezen.


5.1.3 Boekingsproces “instant booking”


- Het proces komt overeen met 5.1.2– eerste liggende streepje - met dien verstande dat door het gebruik van de knop “nu definitief boeken” al een aanbod van de klant tot het sluiten van een overeenkomst gedaan wordt dat vervolgens alleen nog automatisch aangenomen –. De aanbieder kan het aanbod zelf niet meer afwijzen. Als de aanbieder voor zijn accommodatie kiest voor het boekingsproces “instant booking”, gaat Homelike er altijd van uit dat de beschikbaarheidsdata van de aanbieder in het inlogdeel of de kalender kloppen. Dit betekent dat boekingen achteraf niet afgewezen kunnen worden, mocht de accommodatie op het moment van de boeking toch niet beschikbaar zijn. Voor het overige geldt 3.3.


5.2 Uitsluiting van aanbieders en klanten


Homelike behoudt zich het recht voor aanbieders en klanten tijdelijk of blijvend te blokkeren als ze herhaaldelijk verzuimen te reageren binnen de termijnen voorzien in het boekingsproces.


5.3 Onbeperkte contractuele relatie / §550 Duitse Civiele Code (Burgerlijk Wetboek ''BGB'')


Aanbieders worden erop gewezen dat indien § 550 van het BGB [Bürgerliches Gesetzbuch] van toepassing is overeenkomsten met een looptijd langer dan een jaar kunnen overgaan in een overeenkomst voor onbepaalde tijd wanneer ze niet schriftelijk zijn gesloten.


5.4 Juridische aard van de overeenkomst


De juridische aard van de overeenkomst gesloten tussen klant en aanbieder wordt bepaald door de strekking. Het hoeft hier niet te gaan om een “Mietvertrag” [huurovereenkomst] in de zin van het BGB, maar kan ook een huisvestingsovereenkomst of een andere overeenkomst betreffen. Homelike wordt – tenzij Homelike zelf als aanbieder optreedt – geen partij bij de overeenkomst voor de boeking van accommodatie op het platform, maar is uitsluitend dienstverlener die het sluiten van overeenkomsten via het platform faciliteert. Met Homelike komt daarbij alleen een overeenkomst voor de diensten van het – indien van toepassing – te betalen gebruik van het platform voor de uitvoering van de boeking tot stand.


5.5 Voorwaarden van de overeenkomsten en modelcontracten / Aansprakelijkheid voor modelcontracten


De voorwaarden voor de boekingen worden uitsluitend tussen aanbieder en klant vastgesteld en de partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de afwikkeling van alle formaliteiten die verband houden met de totstandkoming van de overeenkomst (vorm, tekst van de overeenkomst en eventuele landspecifieke voorschriften). Homelike stelt via het platform online mogelijkheden voor het sluiten van overeenkomsten en eventueel modelcontracten beschikbaar die klanten en aanbieders kunnen gebruiken voor het sluiten van overeenkomsten. Deze modelcontracten zijn hulpmiddelen voor de partijen en garanderen geen volledigheid. Homelike verleent hiermee geen juridisch advies. Er wordt bovendien geen rekening in gehouden met alle landspecifieke of regionale bijzonderheden. Homelike biedt voorts de mogelijkheid afspraken te maken over de overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt van modelcontracten in de vorm van contractuele inhoud of algemene voorwaarden voor accommodaties online als onderdeel van het boekingsproces. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de aanbieder en de klant te controleren of deze procedure voldoet aan de wettelijke voorschriften voor het sluiten van huurovereenkomsten/boekingen in de zin van deze AV conform het desbetreffende rechtsstelsel. Aanbieders kunnen voor de door hen aangeboden accommodatie eigen op het object toegespitste algemene voorwaarden of overeenkomsten hanteren. Deze kunnen afwijken van de regelingen in deze AV, maar mogen er niet mee in strijd zijn op wezenlijke onderdelen. De regelingen voor annulering (onder 7) en vergoeding voor Homelike (onder 12) blijven in alle gevallen onverlet.


5.6 Betekenis van de inhoud van de accommodatieprofielen


De inhoud van de accommodatieprofielen is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst die gesloten wordt tussen klant en aanbieder. De aanbieder is verplicht vóór het sluiten van een overeenkomst en te allen tijde daarna te controleren of de inhoud van zijn accommodatieprofiel correct en actueel is en deze zo nodig te actualiseren. Ook foutieve inhoud kan voorwerp worden van een overeenkomst die de aanbieder vervolgens verschuldigd is.


5.7 Fiscale verplichtingen


De aanbieder is verantwoordelijk voor de nakoming van alle fiscale (prestatie-)verplichtingen. Homelike verricht geen facturering voor de aanbieder. De aanbieder is verplicht de klant (en ondernemers in het bijzonder) facturen te verstrekken die voldoen aan de voorschriften van de voor de boeking verschuldigde vergoeding/prijs, onder vermelding van de eventueel verschuldigde omzetbelasting en het feit dat de inning/betaling via de systemen van Homelike wordt afgewikkeld.


6. Gebruikersgegevens


6.1 Reikwijdte gebruik


Gebruikers mogen adressen, contactgegevens en e-mailadressen die zij via het platform hebben ontvangen uitsluitend gebruiken voor de communicatie omtrent de overeenkomst. Het is strikt verboden deze gegevens door te geven aan derden of te gebruiken voor het verzenden van reclame. Gebruikers gaan uitdrukkelijk akkoord met het bekendmaken van de gegevens uit hun gebruikersprofielen aan de desbetreffende (potentiële) contractuele partner, d.w.z. de klant of aanbieder. Gebruikers garanderen dat alle voorschriften op het gebied van gegevensbescherming (en de AVG in het bijzonder) worden nageleefd. Voor het overige is de privacyverklaring van Homelike van toepassing.


6.2 Verantwoording


Gebruikers zijn in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming zelf verantwoordelijk voor alle gegevens die zij via het platform ontvangen.


7. Richtlijnen voor annulering


7.1 Reguliere annuleringsmogelijkheden


Zowel klanten als aanbieders kunnen afgeronde boekingen onder bepaalde voorwaarden annuleren. De aanbieder vermeldt de gronden voor annulering tijdens het boekingsproces en in het accommodatieprofiel (samengevat als “annuleringsvoorwaarden”). De aanbieder kan tevens kiezen voor eigen overeen te komen annuleringsvoorwaarden, de standaardannuleringsvoorwaarden van Homelike of vooraf door de aanbieder zelf gekozen annuleringsvoorwaarden. Details vindt u hier. Daarnaast zijn de onder 7.2 tot en met 7.3 beschreven annuleringsvoorwaarden van toepassing.


7.2 Verdere annuleringsvoorwaarden vóór de datum van intrek voor aanbieders:


De aanbieder kan de boeking voordat de accommodatie betrokken wordt annuleren, indien de klant zijn verplichtingen (met name de betaling van de vergoeding en eventuele borg, maar ook bij een afwijkend aantal personen) vooraf of onmiddellijk voordat de accommodatie betrokken wordt niet nakomt of niet voldaan heeft aan andere onderdelen van de overeenkomst zoals beschreven in de bevestiging van de boeking. In dat geval blijft de klant – ongeacht de annulering – de vergoeding voor de eerste maand verschuldigd aan de aanbieder en kan Homelike dit bedrag, indien het reeds voldaan is, inhouden.


7.3 Bijzondere annuleringsvoorwaarden voordat de klant de accommodatie betrekt


De klant kan de boeking annuleren voordat hij de accommodatie betrekt indien de aanbieder niet voldoet aan de contractuele voorwaarden voor het tot stand komen van de overeenkomst, waardoor deze wordt ontbonden. In dat geval dient de aanbieder alle betalingen terug te storten en ook de servicekosten te betalen.


7.4 Wijze van annuleren


Zowel de klanten als de aanbieders moeten hun wens tot annulering schriftelijk of per e-mail kenbaar maken via Homelike. Hiertoe dienen ze contact op te nemen met de Homelike Customer Service, schriftelijk of per e-mail (serviceupport@thehomelike.com) via het bij Homelike geregistreerde e-mailadres, onder vermelding van de boekingscode. Homelike geeft de annulering vervolgens door aan de wederpartij. Annuleringen zijn pas geldig zodra zij per e-mail bevestigd zijn door Homelike.


7.5 Gevolgen van de annulering voor de gebruikskosten en servicekosten


Annulering laat de aan Homelike te betalen gebruikskosten en servicekosten onverlet en deze blijven verschuldigd ongeacht of de boekingen blijven voorbestaan. Homelike behoudt zich het recht voor deze onder afweging van de omstandigheden die geleid hebben tot de annulering te verlagen of er vanaf te zien.


7.6 Inhouding door Homelike


Indien een bedrag uit de overeenkomst tussen de klant en aanbieder gereserveerd is in de systemen van Homelike (of van de betalingsdienstverlener van Homelike), is Homelike bevoegd de haar toekomende gebruikskosten of servicekosten daar direct op in te houden.


7.7 Overige rechten


De annuleringsvoorwaarden laten de wettelijke herroepingsrechten onverlet.


8. Probleemgevallen/oncoöperatieve opstelling


8.1 Procedure bij klachten


Indien de klant direct na het betrekken van de geboekte accommodatie onvoorzienbare problemen of tekortkomingen constateert bij de woning of de aanbieder, kan hij binnen 24 uur na zijn intrek een klacht indienen. De klacht dient schriftelijk (e-mail volstaat) aan de aanbieder en Homelike te worden gericht met een concrete beschrijving van het probleem. Homelike zal in dat geval trachten een minnelijke oplossing te bewerkstelligen. Indien beide partijen in onderling overleg verklaren akkoord te gaan met de oplossing, wordt de klacht geacht te zijn verholpen. Homelike kan echter geen oplossing garanderen. Op de gebruikskosten zijn de annuleringsregels onder 7.5 dienovereenkomstig van toepassing.


8.2 Verplichting tot medewerking van de aanbieder


De aanbieder is verplicht Homelike bij een oncoöperatieve opstelling van de klant (in het bijzonder ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de klant) naar beste kunnen te ondersteunen, informatie te verstrekken en op overige manieren assistentie te verlenen. Homelike kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de klant schade veroorzaakt of niet betaalt.


8.3 Claims die voortvloeien uit contractuele relaties tussen leverancier en klant


Gebruikers onderkennen dat alle contractuele aanspraken ten aanzien van accommodatie uitsluitend bestaan tussen aanbieders en klanten en dat daar bijgevolg uitsluitend aanspraak op kan worden gemaakt binnen die contractuele relatie.


9. Exclusiviteit en omzeiling


9.1 Afwikkeling via het platform


De aanbieder en de klant zijn verplicht alle prestaties die voortvloeien uit de boeking uitsluitend via het platform af te wikkelen. Afspraken buiten het platform om worden aangemerkt als omzeiling.


9.2 Ontwijking van de boekings- en betaalprocedures.


Het is gebruikers met name verboden de onder 5 en 12 geregelde boekings- en betaalprocedures en die rond de gebruikskosten en/of servicekosten in het bijzonder te omzeilen. Indien gebruikers buiten het platform een overeenkomst voor het gebruik/de huur van op het platform gepresenteerde accommodatie sluiten (“omzeiling”), heeft Homelike desondanks aanspraak op betaling van de gebruikskosten/servicekosten. Zuivere betaling tussen klant en aanbieder buiten het platform geldt niet als omzeiling. Ook situaties waarin een klant en een aanbieder overeenstemming bereiken over de boeking van een ander object dan gepresenteerd op het platform worden aangemerkt als omzeiling, indien het contact via het platform tot stand is gekomen (en de partijen vervolgens voor een ander object kiezen). Deze vorm van omzeiling is niet verboden, maar doet desondanks aanspraak op betaling van gebruikskosten/servicekosten ontstaan naar rato van de termijn van de boeking waarbij deze wordt behandeld als zijnde tot stand gekomen via het platform. De aanbieder is in dat geval verplicht Homelike volledige openheid van zaken te geven omtrent deze boekingen, zodat Homelike de verschuldigde kosten kan berekenen. Indien de aanbieder dit nalaat, verzoekt Homelike de klant om deze informatie. Indien ook deze nalaat informatie te verstrekken, is Homelike bevoegd zelf een redelijke inschatting te maken van de verschuldigde gebruikskosten. Hetzelfde geldt voor klanten en de door hen verschuldigde servicekosten.


10. Behandeling van content / Gebruiksrechten


10.1 Verlening van gebruiksrechten


Met het uploaden van content stelt de aanbieder deze Homelike ter beschikking voor de presentatie op het platform alsmede voor gebruik voor reclamedoeleinden in verband met het platform (bijv. online, tv, newsletter, geprinte media, affiches, etc.) en verleent hij Homelike de desbetreffende gebruiksrechten. Dit omvat met name het recht de content (foto's in het bijzonder) ook onbeperkt te gebruiken voor advertenties op andere vastgoedportals.


10.2 Ontoelaatbare toegang


De via het platform aangeboden content valt onder auteursrechtelijke bescherming. Toegang tot en gebruik van het platform door natuurlijke personen (of een medewerker van een rechtspersoon) verlopen via een webbrowser. Het inzetten van technieken zoals spiders, webcrawlers en daarmee vergelijkbare programma's die niet specifiek gericht zijn op indexering van de content, maar op het massaal openen en opslaan van content van het platform, is verboden. Dit geldt met name voor technieken die via “screen scraping” aanbiedingen en diensten van derden mogelijk maken.


10.3 Recht op verwijdering bij beëindiging van de overeenkomst


Bij beëindiging van de gebruiksovereenkomst conform deze algemene voorwaarden ongeacht de grond, is Homelike bevoegd alle content van de gebruiker te verwijderen. Homelike is niet verplicht tot verzending/overhandiging, etc.


11. Maatregelen bij onrechtmatige gedragingen en/of handelingen van de gebruiker in strijd met de overeenkomst / Vrijwaring


11.1 Opzegging door Homelike op bijzondere gronden / Virtueel huisrecht


Indien de gebruiker handelt in strijd met deze AV, is Homelike bevoegd de gebruiksovereenkomst op staande voet te beëindigen op bijzondere gronden en/of gebruik te maken van haar virtuele huisrecht. Bijgevolg kan Homelike de desbetreffende gebruiker uitsluiten van het gebruik van de dienst, de door hem gebruikte content verwijderen of andere maatregelen treffen zoals bedoeld in 11.3. Homelike behoudt zich het recht voor gerechtelijke vorderingen in te stellen tot het staken van de desbetreffende handelingen en tot schadevergoeding.


11.2 Verwijderen en weigeren van plaatsen van content


Homelike controleert geen gepubliceerde content. Homelike is bevoegd content bij schending van het geldende recht en/of de bepalingen van deze AV te weigeren, onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te verwijderen of te blokkeren alsmede de pagina's en de verwijzingen ernaartoe te verwijderen.


11.3 Maatregelen door Homelike


Homelike behoudt zich het recht voor in gevallen waarin een gebruiker wettelijke voorschriften, rechten van derden of deze AV schendt of wanneer Homelike daar een ander gerechtvaardigd belang bij heeft, naast onmiddellijke opzegging de volgende maatregelen te treffen:


11.3.1 De gebruiker te waarschuwen;


11.3.2 Aanbod of andere content van de gebruiker te verwijderen;


11.3.3 Het gebruik van het platform voor de gebruiker te beperken;


11.3.4 De gebruiker tijdelijk of definitief uit te sluiten van het gebruik van het platform (blokkering);


11.3.5 Overige juridische stappen (bijv. aangifte) te nemen.


Bij de keuze van een maatregel houdt Homelike rekening met de gerechtvaardigde belangen van de desbetreffende gebruiker alsmede met alle omstandigheden van de schending en met name de mate van schuld.


11.4 Verbod op hernieuwde registratie na uitsluiting


Is een gebruiker eenmaal geblokkeerd door Homelike, dan mag hij zich niet aanmelden via een ander gebruikersaccount of via een ander gebruikersaccount gebruikmaken van de diensten of zich opnieuw registreren.


11.5 Gevolgen voor bestaande overeenkomsten


Reeds gesloten boekingen van de gebruiker met andere gebruikers blijven bestaan bij verwijdering van een aanbod. Hetzelfde geldt voor reeds verschuldigde betaling van de gebruikskosten en/of servicekosten. Indien een aanbod voor aanvaarding door een gebruiker van Homelike verwijderd wordt, komt er geen geldige boeking tot stand.


11.6 Vrijwaring van Homelike door gebruikers


Bij overtredingen vrijwaren gebruikers Homelike op haar eerste verzoek van alle vorderingen van andere klanten/aanbieders en/of derden in verband met deze overtredingen. Dit geldt met inbegrip van de kosten van de verdediging in rechte. Deze vrijwaring betreft naast algemene schendingen van rechten van derden in het bijzonder – maar niet uitsluitend – i. schendingen door gebruikers die via onjuiste profielinformatie geleid zijn, ii. schendingen door content van geüpload aanbod/beschrijvingen van accommodatie door de aanbieder en iii. schendingen op grond van beoordelingen door klanten alsmede iv. vorderingen ingesteld tegen Homelike wegens tekortkomingen van accommodatie en v. vorderingen ingesteld tegen Homelike wegens boekingen, bijv. op grond van uitblijvende betalingen, schendingen van de overeenkomst door de klant en schade ontstaan aan objecten of eigendommen van de klant, vi. schade aan accommodatie veroorzaakt door klanten of derden.


12. Afwikkeling diensten (afwikkeling betalingen, vergoedingen, facturering) / Vergoeding voor Homelike


12.1 Prijs en betaaltermijn


De tijdens het boekingsproces getoonde totaalprijs vloeit voort uit de tussen de aanbieder en klant overeengekomen vergoeding (incl. omzetbelasting en overige te berekenen lokale belastingen en heffingen) voor het ter beschikking stellen van de accommodatie (accommodatieprijs bij sluiten van de boeking), de eventueel verdere overeengekomen vergoedingen die zichtbaar zijn in het profiel, indien deze bij de totaalprijs zijn inbegrepen, alsmede de servicekosten, d.w.z. de vergoeding die de klant verschuldigd is aan Homelike. De totaalprijs wordt de klant tijdens het boekingsproces getoond vóór het sluiten van de boeking. Homelike bericht aanbieders en klanten na de boeking nogmaals over de totaalprijs alsmede alle onderdelen van de prijs en meldt de gebruikskosten separaat aan de aanbieder. De gebruikskosten (voor aanbieders) alsmede de servicekosten (voor klanten, indien van toepassing) zijn na het sluiten van de boeking direct verschuldigd aan Homelike. De verschuldigde servicekosten worden tijdens het boekingsproces getoond aan de klant en de gebruikskosten aan de aanbieder of zijn reeds vermeld in het accommodatieprofiel, en zowel de klant als de aanbieder gaat bij het sluiten van de boeking akkoord met betaling van de servicekosten resp. de gebruikskosten. Bij “instant-booking” is het vanwege het ingekorte boekingsproces niet mogelijk de concreet verschuldigde gebruikskosten voor de aanbieder te berekenen. De grondslagen voor de berekening worden de aanbieder getoond wanneer hij het accommodatieprofiel voor dit type boeking instelt.


12.2 Wijziging van de servicekosten/gebruikskosten


Homelike behoudt zich te allen tijde het recht voor de servicekosten en gebruikskosten te wijzigen voor de toekomst. Dit laat reeds gesloten overeenkomsten onverlet.


12.3 Betaalmethoden


De klant kan kiezen uit verschillende betaalmethoden voor het afronden van de boeking bij Homelike en het betalen van het getoonde verschuldigde bedrag aan de aanbieder en voor het voldoen van de servicekosten. Tenzij anders weergegeven tijdens het betaalproces, is bij het betrekken van de accommodatie direct het volledige maandbedrag van de vergoeding (bijv. de huur) verschuldigd. De overige maandelijkse betalingen betaalt de klant doorgaans buiten Homelike om direct aan de aanbieder. De klant kan conform 12.4 desgewenst kiezen voor volledige afwikkeling van alle verschuldigde betalingen via Homelike (resp. haar betalingsdienstverlener). Dit kan eveneens in het kader van een apart servicepakket worden overeengekomen. In dat geval ontvangt de aanbieder alle maandelijkse betalingen via de door Homelike ingeschakelde betalingsdienstverlener, mits de klant daadwerkelijk betaalt. Homelike staat niet garant voor de incasso, d.w.z. dat afwikkeling van de betaling via Homelike niet betekent dat de aanbieder kan vertrouwen op daadwerkelijke betaling door de klant. Homelike is bijgevolg niet verplicht tot schadevergoeding bij het uitblijven van betalingen.


12.4 Betalingsdienstverlener van Homelike


Voor onlinebetaalmethoden werkt Homelike samen met een onlinebetalingsdienstverlener. De betalingsdienstverlener incasseert de via Homelike verschuldigde prijs alsmede eventueel verschuldigde servicekosten namens de aanbieder van de rekening van de klant en stelt het bedrag via een renteloze derdenrekening ter beschikking aan de aanbieder. De aanbieder stelt daartoe een eigen derdenrekening in bij de betalingsdienstverlener. Indien de vordering niet geïnd kan worden, komen de daardoor ontstane meerkosten voor rekening van de klant. Dit geldt niet indien het mislukken van de incasso niet te wijten is aan de klant. Voor het overige zijn de AV/voorwaarden van de desbetreffende gekozen betalingsdienstverlener van toepassing (zie 15.9).


12.5. SEPA pre-notificatietermijnen


Eventuele SEPA pre-notificatietermijnen worden beperkt tot een termijn van een dag.


12.6. Gedeeltelijke vooruitbetaling


De klant gaat ermee akkoord dat de betalingsdienstverlener het getoonde, voor incasso verschuldigde bedrag (doorgaans de volledige maandtermijn/volledige maandvergoeding) bij aanvang van de boeking overmaakt naar de aanbieder en dit binnen een gepaste termijn vóór de incassodatum afschrijft van de bij de boeking vermelde rekening.


12.7. Terugstorting bij niet-verschijnen


Indien de klant ondanks de boeking niet verschijnt, controleert Homelike of de betaling eventueel teruggestort moet worden naar de klant. Hierbij gelden de tussen de klant en aanbieder overeengekomen of door Homelike voorgeschreven richtlijnen voor annulering en de annuleringsregelingen onder 7. Homelike spant zich naar vermogen in voor terugbetaling conform de afspraken.


12.8. Uitblijven van betalingen en aansprakelijkheid van Homelike


Indien betalingen uitblijven aan de zijde van de klant of de aanbieder weigert het geïnde bedrag terug te storten, is Homelike niet aansprakelijk. In dat geval is Homelike geen terugbetaling aan de klant of aanbieder verschuldigd. De gebruikers gaan tevens akkoord met betaling van de gebruikskosten en servicekosten aan Homelike en wel op dusdanige wijze dat de betalingsdienstverlener het desbetreffende bedrag (eventueel in meerdere termijnen) van een rekening van de gebruiker overmaakt naar de derdenrekening van de betalingsdienstverlener en vandaar naar een zakelijke rekening van Homelike. Dit geldt voor zowel de aanbieders als de klanten.


12.9. Verrekening jegens Homelike


Verrekening door gebruikers jegens Homelike is uitsluitend mogelijk bij vorderingen van de gebruiker indien deze op hetzelfde tijdstip verschuldigd zijn, rechtsgeldig zijn vastgesteld of niet betwist worden.


12.10. Facturering van de gebruikskosten


Op verzoek stelt Homelike voor de aanbieders een factuur op van de gebruikskosten en voor de klanten een factuur van de servicekosten.


12.11. Fiscale verplichtingen


Tenzij het tegendeel blijkt of Homelike anderszins wordt medegedeeld, wordt ervan uitgaan dat gebruikers zich bewust zijn van hun (omzet-)belastingplichten en daaraan voldoen. Homelike behoudt zich het recht voor bewijzen omtrent de zakelijke of particuliere hoedanigheid als gebruiker (aanbieder of klant) op te vragen, waarbij de gebruiker verplicht is zijn hoedanigheid als ondernemer aan te tonen met behulp van toereikende bewijsmiddelen, bijv. een btw-nummer.


12.12. Diensten buiten het dienstenaanbod van Homelike


De aanbieder kan buiten het platform vergoedingen verlangen voor aanvullende diensten die conform deze AV niet verplicht deel uitmaken van de maandelijkse vergoeding. Dit wordt niet aangemerkt als omzeiling. De aanbieder dient de informatie over dergelijke kosten vóór het sluiten van de overeenkomst (met name in het accommodatieprofiel of in de bepalingen van de overeenkomst) te vermelden. Dergelijke kosten worden niet verwerkt bij de berekening van de gebruikskosten en/of servicekosten.


12.13. Overzicht van ingeschakelde betalingsdienstverleners


De AV van de door Homelike ingeschakelde betalingsdienstverleners zijn aanvullend van toepassing op de betaalprocessen. Zij kunnen hier ingezien worden.


13. Herroepingsrechten jegens aanbieders


Bestaan van een herroepingsrecht


Particuliere klanten die overeenkomsten sluiten via het platform hebben recht van herroeping. Aanbieders zijn verplicht klanten te informeren over het bestaan van herroepingsrechten. Indien en voor zover het bij een via het platform gesloten overeenkomst tussen een klant en een aanbieder gaat om een huurovereenkomst voor woonruimte en niet om een huisvestings- of dienstenovereenkomst, er vooraf geen bezichtiging door de klant heeft plaatsgevonden en de aanbieder ondernemer is, bezitten particuliere klanten volgens het Duitse recht het recht van herroeping, mits voldaan wordt aan alle hierboven genoemde voorwaarden.


14. Herroepingsrechten jegens Homelike


14.1 Voorwaarden


Indien een gebruiker particulier is, heeft hij ook jegens Homelike een wettelijk recht van herroeping (informatie over herroeping zie link). De gebruiker sluit tijdens het boekingsproces en tegelijkertijd met de boeking een overeenkomst met Homelike voor de uitvoering van betaalde diensten in de zin van deze AV. Deze diensten worden door het sluiten van de overeenkomst tussen aanbieder en klant reeds op wens van de klant volledig verricht, d.w.z. dat de overeenkomst volledig uitgevoerd is, waarmee het recht van herroeping vervalt. Algemeen is jegens Homelike het recht van herroeping conform 14.2 van toepassing, met dien verstande dat het vervallen is. Dit geldt eveneens voor een door een particulier aangeschaft servicepakket, waarbij de overeenkomst doorgaans nog niet volledig is uitgevoerd.


14.2 Herroepingsrecht


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Homelike Internet GmbH , Hansaring 97, 50670 Köln, Tel.: +49 221 988 611 88, Email: support@thehomelike.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping


Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.


15. Borgsom


15.1. Toelichting borgsom


De aanbieder kan een borgsom verlangen bij de boeking van zijn accommodatie. In dat geval is de aanbieder zonder meer verplicht de informatie over de borgsom en met name de vastgestelde hoogte ervan vooraf te vermelden in het accommodatieprofiel.


15.2. 19.2. Afwikkeling van de borgsom


De borgsom wordt gewoonlijk en voor zover niets anders is overeengekomen buiten het platform om rechtstreeks tussen de klant en de aanbieder afgewikkeld. Homelike is bijgevolg niet verantwoordelijk voor het beheer van borgsommen of eventuele vorderingen daaromtrent. Dit wordt niet aangemerkt als omzeiling.


16. Looptijd, opzegging van de gebruiksovereenkomst conform deze AV


16.1 19.1 Looptijd van de gebruiksovereenkomst via het platform


De gebruiksovereenkomst wordt na registratie gesloten voor onbepaalde tijd.


16.2 Opzegging van de gebruiksovereenkomst via het platform door gebruikers


Gebruikers kunnen de gebruiksovereenkomst te allen tijde opzeggen zonder opzegtermijn. Voor opzegging volstaat een mededeling aan Homelike in tekstvorm (bijv. brief, fax, e-mail via support@thehomelike.com). Reeds gesloten boekingen van de gebruiker met andere gebruikers blijven voortbestaan bij opzegging van de gebruiksovereenkomst. Hetzelfde geldt voor de reeds verschuldigde betaling van de gebruikskosten en/of servicekosten.


16.3 Opzegging van de gebruiksovereenkomst via het platform door Homelike


Homelike kan de gebruiksovereenkomst te allen tijde regulier opzeggen met een opzegtermijn van twee weken.


16.4 Opzegging op bijzondere gronden en blokkering


Het recht tot blokkering en opzegging op bijzondere gronden blijft hierbij onverlet.


16.5 Overeenkomsten tussen gebruikers bij opzegging


Opzegging van de gebruiksovereenkomst laat eventuele overeenkomsten tussen aanbieders en klanten onverlet.


17. Aansprakelijkheid van Homelike


17.1. Controle van contractpartners


Iedere gebruiker dient de identiteit van zijn contractpartners zelf te controleren. Homelike aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de op het platform vermelde contactgegevens van de gebruiker noch van de overige gebruikersgegevens en content en controleert deze niet.


17.2. Aansprakelijkheid van Homelike / Beperking aansprakelijkheid


Homelike is conform de wettelijke voorschriften volledig aansprakelijk voor schade die opzettelijk of door nalatigheid wordt veroorzaakt door Homelike, haar medewerkers en personen die zij inschakelt voor de uitvoering, voor arglistig verzwijgen van tekortkomingen, voor uitdrukkelijk overgenomen garanties alsmede voor schade voortvloeiend uit overlijden, lichamelijk letsel en aantasting van de gezondheid.


17.3. Overige schade


Voor overige schade is Homelike uitsluitend aansprakelijk indien een plicht verzaakt wordt die onontbeerlijk is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst en waarvan de wederpartij erop mag vertrouwen dat deze nagekomen wordt (essentiële verplichting). De verplichting tot schadevergoeding is beperkt tot schade die aangemerkt kan worden als kenmerkend voor de overeenkomst en voorzienbaar. De eventuele aansprakelijkheid op grond van het Produkthaftungsgesetz [Duitse wet inzake productaansprakelijkheid] blijft onverlet.


17.4. Uitsluiting aansprakelijkheid in overige gevallen


In overige gevallen is aansprakelijkheid van Homelike uitgesloten.


17.5. Aansprakelijkheid/garantie van Homelike inzake overeenkomsten tussen klanten en aanbieders


Homelike staat niet garant en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor prestaties en rechtmatigheid voortvloeiend uit tussen klanten en aanbieders gesloten overeenkomsten inzake accommodatie, met name niet voor de kwaliteit van accommodatie, aangezien Homelike (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) geen partij is bij de boekingen en de aanbieder noch de klant door Homelike is ingeschakeld voor de uitvoering of nakoming.


17.6. Aansprakelijkheid van Homelike voor externe dienstverleners


Homelike is niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door externe dienstverleners tijdens de totstandkoming van de overeenkomst tussen de klant en de aanbieder, tenzij het een persoon betreft die rechtstreeks door Homelike is ingeschakeld voor de uitvoering of nakoming.


18. Advies


Homelike adviseert aanbieders hun accommodatieaanbod adequaat te verzekeren.


19. Slotbepalingen


19.1. Toepasselijk recht


Op de via het platform aangeboden diensten van Homelike is – voor zover juridisch toelaatbaar en er geen dwingend ander recht van toepassing is – het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen. Op boekingen is het in de relatie tussen klant en aanbieder overeengekomen of op grond van dwingende voorschriften toepasselijke recht van toepassing. Eventuele uitzonderingen zijn vermeld onder 23.


19.2. Overdracht aan derden


Homelike is bevoegd haar rechten en plichten uit deze contractuele relatie geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.


19.3. Bevoegde rechter


Indien de gebruiker ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, is uitsluitend de rechter van Keulen bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Hetzelfde geldt indien de gebruiker geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland of woonplaats heeft of wanneer de vaste verblijfplaats ten tijde van de instelling van vordering onbekend is. Op de tekst van alle bepalingen is het Duitse recht van toepassing en deze dient conform de Duitse rechtsopvatting te worden geïnterpreteerd.


19.4. Taalversies


Voor ondernemers geldt:


De in andere talen ter beschikking gestelde versies dienen uitsluitend ter informatie en maken geen deel uit van de rechtshandeling. Bij verschillen tussen de Duitse versie en de andere talen geldt uitsluitend de Duitse versie.


Keulen, 01.02.2019